En Sıcak Konular

Adguk Öğretisi Hakkında Düşünceler 2

28 Şubat 2022 18:42 tsi
Adguk Öğretisi Hakkında Düşünceler 2 Dudu Bozkurt Yazdı: Adguk Öğretisi Hakkında Düşünceler 2

Adguk Öğretisi Hakkında Düşünceler 2

KAPANA’DA KOZMİK ÖZ VE ANT DAİRESİ

Kapana sistemi, birçok farklı kültürde ve öğretide Hayat Ağacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayat Ağacı, tüm hayatın doğduğu düzen ve ilk yaratılan hayat kaynağıdır.

Bundan önceki yazımızda Kapana konusunu şematize etmeye çalışmıştık. Öncelikle kendimizi ölçüt alarak Kapana şemasının iki ana okuması yapılabilir. Birinci okuma, bu şemayı kendimizin dışında tutarak yapılabilir. Yani basit anlatımla, bu şemayı ilahi bir sistem ve biz de o sistemi anlamaya çalışan kişileriz gibi okuyabiliriz. Yani bu okuma da Kapana’yı Kaynak gibi (Pınar Kaynağı göndermesi dolayısıyla) düşünebiliriz. İkinci bir okuma metodumuz ise “Baktıkları Kapana kendileriydi” göndermesinden kaynaklı olarak şemayı tamamen kendimiz olduğu bilgisiyle okumadır.

Bu her iki okumanın hem benzer hem de farklı özellikleri vardır. Bu iki okumayı karıştırırsak çelişki gibi görünen bazı hatalı sonuçlara ulaşırız. Konumuz ile ilgili olarak örnek verecek olursak Kapana Kaynak ise biz de Kapana isek biz Kaynağız gibi lineer ama hatalı bir sonuca ulaşırız. Zaten durum tam olarak böyle olsa idi bu şekilde dolambaçlı ama sade bir anlatım tercih edilmez, aksine dolambaçsız ve detaylı bir izahat yapılırdı. Ancak, Adguk Öğretisine genel olarak baktığımızda lineer bir şekilde anlaşılması imkansız olan tüm meseleler için hikayeleştirme metodunun kullanıldığını ve olabildiğince sade bir şekilde bizi çok boyutlu bir düşünce sistemine itmeye çalışıldığını görmekteyiz. Yani Adguk öğretisini anlayabilmemiz için lineer düşünce sisteminden uzaklaşarak çok boyutlu bir düşünce metodunu kullanmaya çalışmalıyız.

Adguk Hakkındaki ilk yazımızda kısaca Kabala sisteminde Hayat ağacının ne şekilde izah edildiğini ve bu izahın Kapana sistemi ile benzerlik ve farklılıklarını kısaca anlatmıştık. Bu yazımızda Kapana sistemini tüm hayatın kaynağı olarak daha derinlemesine incelemeye başlayacağız. Bunu yaparken de Adguk Öğretisini;  Öğretmeniz Sayın Oktan Keleş’in Tengri’nin Türkü kitabında anlattığı hususları ve yine aynı kitapta yer verilen tahmini 2000 yıllık olan kitapta yer alan bilgileri ve Ozan Aydın 5 Atanın Sırrı-Tenrignin tAMGASI başlıklı yazısını, Dzyan Kitabında anlatıldığı iddia edilen kozmik yaratılış sistemini ve doğu ve batı ezoterizminde yer alan bazı hususları Kapana Sistemi ile harmanlayarak anlamaya çalışacağız.

Adguk Öğretisinde ne deniliyordu: “Biri Zag’tan diğeri Zeg’ten kendı (kana kana içmek) ve yıkandı (pandı). Sonra Zag ile Zeg birbirine karıştı. Bunlar aydı. Uyandı. Bunlar bilinçlendi. UYandı. İki pınardan içenler, beslendikleri memenin sahibinin yüzüne baktı. Ona “Kapana” dendi.  Sonra birbirlerine baktılar. Birbirlerinden ayrışmaya çalıştılar. “Kapana” ilk bakılan pınarın sahibi oldu. Zag ve Zeg’ten Sak ve Sek meydana geldi. Bu İki soyun karışımından başka bir soy. Zag, kötü kara su ve bundan emenler kara soy, kötü soy.Zeg; temiz, pak, saf soy. İki pınarın birleştiği havuzdan içenler, aydılar, bilinçlendiler.Pınarın kaynağına baktılar.  Baktıkları Kapana, kendileriydi. Gördüler, bildirler. Kendilerinde olanı anladılar.  Huylarını anladılar.”

Birçok kültür ve öğretide hayat ağacının farklı farklı yorum ve açıklamaları bulunmaktadır. Bunun nedeni ise Hayat Ağacının sembolik bir anlatım içermesi ve her bir dallanma ya da geometrik şeklin kendi içinde sınıflandırılarak okunması ve izah edilmesinden kaynaklanmaktadır. Adguk Öğretisinde de Hayat Ağacının farklı bir terminoloji ile KAPANA sistemi olarak anlatıldığını görmekteyiz.

Kapana sisteminde ilk olarak KAPANA vardır. KAPANA iki pınarın kaynağıdır. KAPANA’dan Zag ve Zeg olarak iki pınar akmaktadır. KAPANA,  ZAG VE ZEG hayat ağacının/Kapana sisteminin temelidir. KAPANA’da herhangi bir form ve hareket yoktur. ZAG ve ZEG pınarları ile hayatın başlangıcı olan form ve hareket var oluş sürecine girmiştir. Yani KAPANA Zag ve Zeg sayesinden memelerinden taşmış ve madde olma sürecine girmiştir. Düşüncemize göre KAPANA, ZAG ve ZEG hayatın KOZMİK ÖZüdür.

Burada konuyu incelemeye başlamadan Ozan Aydın’ın https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8908/5-ata-nin-sirri-tengri-tamgasi 5 Atanın Sırrı-Tengri Tamgası yazısında bahsettiği bir hususa da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu yazısında Ozan Aydın, kutsal ocakların Türk geleneğinde en büyük özelliğinin üç ayaklı olmasından ve daha eski kültürlerde bu üç ayağın, üç nokta şeklinde temsil edildiğinden bahsetmiş ve Kutsal Ocak sembolünün Tengrinin Tamgası ile ilişkisinden ve asıl konumuzla ilgili olarak KUTSAL ÖZ’den bahsetmişti. Şöyle ki; “3 Ata. 3 İlahi Özün Sırrı. Biri yere biri göğe biri köke. 3 Ata bir kişi olduğunda 5. Element Kutsal Öz’ün sırrı.” KUTSAL ÖZ. Daire içerisinde 3 Ata ile sembolize edilmiş. Peki bu Tengri Tamgasının ortasında yer alan Kutsal Öz nedir? Kapana/Hayat Ağacı ile ilgisi olabilir mi?

Bu hususta Tengri’nin Türkü kitabında bahsedilen 2000 yıllık kitapta anlatılan “Ant Dairesi” meselesi bize bir fikir verecektir. İlgili bölüm şöyledir: “Yaratıcı hep vardı. Önce bir yer yarattı sonra yerin yüzünü yarattı. Yerin Yüzüne baktı. Yer ayrı Yüzü ayrı. Buna ant dairesi dendi. Üçü içeride üçü dışarıda hayat yarattı... Ant dairesinden Hayat Ağacı bitti üç yapraklı. Bütün yeri kapladı. Sağı, solu ve kökü üç beyaz hayata verildi.”  Bu metin bize Yaratıcının yeri yarattığını ve bu yere üçü içinde hayat yarattığını ve buna Ant Dairesi dendiğini, Ant Dairesinden ise Hayat Ağacının bittiğini, bu ağacın, tıpkı ilk yazımızda Kapana Sistemini şematize ettiğimiz gibi sağı (ZAG, SAK, TORU), solu (ZEG, SEK, TURU) ve kökü üç beyaz hayata verildi. Burada Beyaz Hayat verilenlerin Hayat Ağacı sistemi ile var oldukları anlatılmaktadır. (Kara Hayat verilenlerin ise (dışarıda üç hayat verilen) Kabala’da da bahsi geçen ve Hayat Ağacının olumsuzu ve şeytan ve demonların yol gösterdiği kabul edilen Klifot Ağacından hayat buldukları düşünülebilir.)

Konumuzu farklı öğretilerden izah etmeye devam edelim.

Kabala öğretisinde Hayat Ağacı ana sınıflandırma olarak üç üçlüden oluşur. Bu üç üçlünün ilki Keter, hokmah ve Binah üçlüsüdür. Buna Entelektüel Alem demektedirler. Bir başka sınıflandırma da ise Keter arketipik Alem Atzilut’tur. Hokmah ve Binah -KAPANA sistemine göre ZAG ve ZEG- Yaratıcı Alemdir. Bu da Kozmik Özü oluşturanların Kapana sistemine göre KAPANA-ZAG-ZEG olduğu düşüncemizi pekiştirmektedir.

Yine Dzyan kitabında ise Hayatın varoluşu ve üçlü sistem şu şekilde anlatılmaktadır: “Saat henüz gelmemişti. Işıma tohumun içinde çakmamıştı. Evrenin rahmi henüz şişmemişti. Onun kalbi henüz girmesi için bir ışına açılmamıştı. Oradan düşmesi için üç olarak dördün içine, Maya’nın kucağına. Yedi oğul daha doğmamıştı ışığın ağından. Karanlık tek başına baba-anneydi, Kozmik ÖZ. Bu ikisi tohumdur ve tohum Bir’dir. Evren hala ilahi düşüncenin, ilahi göğsün içinde gizliydi.” Dzyan kitabında ana-baba ve kozmik öz parlak yumurta olarak anlatılır. “Sonra üç dörde bölünür, Işın Yayan Öz, İçeride yedi, dışarıda yedi olur. Parlak Yumurta, kendi içinde üç olan kesilir, pıhtılaşır ve süt beyazı pıhtılar, annenin derinlikleri boyunca, Hayat Okyanusunun derinliklerinde büyüyen kökün içinde yayılır. Kök kalır, Işık kalır, pıhtı kalır ve OEAOHOO (Yedi ünlü harften oluşan, BİR’in içindeki yediyi anlatan kutsal isim), hala TEK’tir... Ah Lanoo (Ezoterizm çalışan öğrenci)! İkinin parlayan çocuğu, eşsiz görkemli zafer...Baba-Anne bir ağ örerler, yukarıdaki ucu Ruh’a, Tek karanlığın ışığına bağlı ve alttaki, maddeye, onun gölgeli ucuna bağlı olan; ve bu ağ, Bir’de meydana gelmiş iki Özden eğirilmiş ve örülmüş evrendir.” Bu metinde de evrenin KOZMİK ÖZ ‘den oluştuğu KOZMİK ÖZ’ün ise baba-anne ve yukarıdaki ucu Ruh’a bağlı olandan meydana geldiği ve daha da önemlisi bu KOZMİK ÖZ’ün yumurta gibi olduğu anlatılmaktadır. Dikkat ederseniz Tengri’nin Tamgasının ortasında bulunan ve içinde 3 Ata yer alan Ant Dairesi ile bu anlatım birbirlerini desteklemektedir.

Burada Hristiyanların teslis inancının KAPANA Sistemindeki KAPANA, ZAG ve ZEG; Budist öğretideki ANA-BABA-ULU RUHA BAĞLI; Kabala’daki KETER, BİNAH ve HOKMAH ile aynı kaynağa dayandığı düşünülebilir. Ancak hristiyanlıktaki teslis inancı İSA’yı bu üçlüye dahil ettiği gibi diğer taraftan da Allah’ın da bu üçlüden biri olduğunu savunmaktadır. Kuran’ı Kerim hristiyanların bu iki yakıştırmasının da gerçek olmadığını bunu söyleyenlerin gerçeği örten(kafir) olduklarını söylemektedir. Nisa Suresi 176’ıncı ayette “Ey kitap ehli, dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olanı söyleyin. Meryemoğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın peygamberidir ve Meryem'e ilga ettiği kelimesidir ve kendisine ait bir ruhtur. Artık inanın Allah'a ve peygamberlerine ve Tanrı üçtür demeyin, vazgeçin bundan, bu hayırlıdır size. Allah, ancak tek tanrıdır, oğul sahibi olmaktan münezzehtir ve onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve koruyucu olarak Allah yeter.” denilerek; Fatır suresi 45’inci ayette ise “Şüphe yok ki kafir olmuşlardır, Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler ve kulluk edilecek tek bir Tanrı vardır ancak. Söyledikleri sözden dönmezlerse içlerinden kafir olanlar, pek elemli bir azaba uğrayacaklardır.” denilerek Ehli Kitap uyarılmaktadır.

Burada Tengri’nin Türkü kitabında Hayat Ağacı ile ilgili olarak Öğretmenimiz Oktan KELEŞ’in değinmiş olduğu bir meseleyi de konumuz bağlamında kısaca ele almak istiyorum. “An gelir sis dağılınca görünür olurdu Dört Yapraklı Hayat Ağacindaki̇ yapraklarda yazılı buyruklar. Okumuşlardı sevinçle 16 Yüce. Yeni Tohum vermişti Hayat Ağacı göğe değen yücesinde. Yeni tohumu görmüşler, Tengri’yi anmışlardı. Hayat Ağacı: İlk Yaratılan Hayat Kaynağı.” Burada dikkat edilirse var olan ve hayat yaşayan varlıklar vardır (OKOZ’dakiler- YÜCELER- ULU BAŞ ATALAR vs.) Yani bu metin ilk varoluşu değil var olandan yeniden varoluşu anlatmaktadır. Bunu “Yeni Tohum vermişti.” ibaresinden anlıyoruz Demek ki; Hayat Ağacı eskiden de tohum vererek yeni varoluşlar meydana getirmiş. Peki neden burada hayat ağacı 4 yapraklı? Bunun cevabı aslında önceki izahımızda mevcut. KOZMİK ÖZ dört yaprak verir ve dört yaprak yeni varoluşları şekillendirir.

Bu hususta Dzyan kitabının yukarıda alıntıladığımız bölümünde ne diyordu? “Sonra üç dörde bölünür, Işın Yayan Öz, İçeride yedi, dışarıda yedi olur. Parlak Yumurta, kendi içinde üç olan kesilir, pıhtılaşır ve süt beyazı pıhtılar, annenin derinlikleri boyunca, Hayat Okyanusunun derinliklerinde büyüyen kökün içinde yayılır. Kök kalır, Işık kalır, pıhtı kalır ve OEAOHOO (Yedi ünlü harften oluşan, BİR’in içindeki yediyi anlatan kutsal isim), hala TEK’tir.” Kök, KAPANA; Işık ZAG; pıhtı ise ZEG’tir. Diğer yedi ise (SAK, SEK, TORU, TURU, HOY HAVUZU, ZAG-ZEG HAVUZU, SAK-SEK HAVUZU) hala tektir.  Yani KOZMİK ÖZ dörde bölünür ve Ozan Aydın’ın öğretmenimizin yol göstermesi ile çizmiş olduğu ve yukarıda da çizimine yer verdiğimiz Tengrinin Tamgası ortaya çıkar.

Tüm bu izahlarımızla anlatmaya çalıştığımız üzere Kapana Sistemi/Hayat Ağacı gnostik ve ezoterik açıdan oldukça önemlidir. Öyle ki, var oluşumuz KAPANA’ya dayandığı gibi bundan sonra var olacaklar da KAPANA’dan var olacaklardır. Hayat Ağacı geçmişte, gelecekte ve şimdi de tohum vermeye, KAPANA kendinden olanları beslemeye devam etmektedir.

“Özünüz sözünüz iki. Özünüz sözünüz bir olunca, tırmandınız zorlu dağları dik tepeleri.” Özümüz ve sözümüzün bir olması temennisiyle...

Dudu BOZKURT

26/02/2022

 Bu haber 1,965 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,465 µs