En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
5 Nisan 2020

Türk Yazıtlarından ve Efsanelerinden Günümüze Kam/Kamer"Korkma ! Sönmez bu şafaklarda yüzen Al Sancak"-İstiklal Marşı

Türk Milleti; Göğün Ulusu olan Oktan Keleş'e ne kadar teşekkür etse azdır!

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7731/hz-corona-ra
https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7750/kutsal-korona-asisi-aziz-korona-mi-insanligin-yeni-tanrisi-mi

Size covid-19'un ne olduğunu ve ötesini, çok çok öncelerden o ifşa etmişti. Kurani tabirle "Yok mu ders alacak?"

Kamer suresi 22.ayet: "Andolsun biz Kur´ân´ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?"

Covid-19; yani Corona Virus Disease 2019, corona virüsünün 2019'da yapmaya başladığı hastalık demek.

Covid-19'u; Covid-nineteen olarak anagramlara yazınca bakın neler çıktı ortaya?

convenient die= uygun bir şekilde ölün!
cent divine one= kutsal kişinin çağı/yüzyılı
code invite nen= kod- bebeği(?) davet et
device ET ninon= cihaz, extraterrestial(uzaylı) ,ninon(ipeksi güçlü kumaş)

Yukarıdaki anagram anlamlarından da  görüleceği üzere;  corona virüsün neden olduğu covid-19 hastalığının adı da, aynı corona ismi gibi şerlilerce seçilmiş! Bu hamleleriyle, insanlığa karşı yeni tür bir korku algısı saldırısı yaptılar.Özellikle 2.anagrama dikkat ediniz! Kutsal kişinin çağı! Şerliler için kutsal olan kişi; sahte ve sinsi kişilik olan mesih/mehdi algısıdır. Türk Devleti şeri de hayrı da çok iyi bilmektedir. Türk Devletinin OkYay Kağanı; bu isimleri ifşa etti! Bu isimlerin ardındaki şerli mananın etkisi de inşallah kaybolacak! Türk Devleti her platformda tedbirlerini alıyor, halkımız Devletin makamlarını dinlesinler...

Şimdi; Sayın Bakanım Namık Kemal Zeybek beyefendi tarafından, Türk Devletinin Baş Kamı olarak seçilen Deruni Sultan Oktan Keleş'in izni ile inşallah asıl konumuza geçelim...

Türk Devletinin 7 yerdeki ve 7 gökteki Uluları, Eren Babaları ve Kutlu Muhafızlarının var olması duasıyla Tek Tengri'nin adı ile başlıyoruz...

Türklerde Kam/Bügü/Bögü/Büyü Kelimesi'nin Kuran-ı Kerim’deki Yansımaları:

Kam kelimesi; Divanu Lügati Türk'te kam, şaman, kahin, bilge anlamları verilerek geçer. Biz neden incelemek için kendimize KAM kelimesini seçtik? Çünkü, araştırmanın ilerleyen bölümlerde göreceğiniz üzere, bu kelime KURAN'a da kodlanarak verilmiş. Yaradılışın ilk anından beri TEK TENGRİ inancında olan, Tengriyi bilen Türkler'e; bu zamanda açılması gereken kapılar, Gök Atalar ve Sayın Oktan Keleş beyefendi tarafından bir bir açılmaktadır.

Yeter ki bizler bakmak ile görmek arasındaki farkı bilelim.

Hacc  suresi 46.ayet:  Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun. Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler kör olur.

Devam edelim...

Kam kelimesi ile benzer anlama gelen, Bögü, Bügü kelimeleri de Türk yazıtlarında bol miktarda yer alır. Şimdi bu çalışmamızda; anlam olarak birbirine çok benzeyen Kam ve Bügü kelimelerinin köken olarak derinine ineceğiz.Kuran'da bu anlamda kullanılmış kelimeler ve fonetik ses benzerliği olan kelimeler var mı? ilişkilerini değerlendireceğiz.

Kulbak Bilge kitabında Oktan Keleş , Kam kelimesini anlatırken; Tengri'nin var ettiği ve bedeni 7 yerde ruhu ise 7 gökte olan kişi tabirini kullanmıştı.

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,5813Eski Türk tarihinde bügü/bögü kelimesi; kutsal kişi, kahin anlamında kullanılırdı. Bugün dilimizde kullanmakta olduğumuz  ve BÜGÜ kökünden türemiş büyü kelimesi; kutsal gücün kullanıcısı anlamında ele alınabilir.

Peki BÜG-Ü kelimesinin kökü nedir? Büg.

Büg ise eski Türkçede Bük'ten gelmektedir. Ses yumuşaması ile K harfi---->G------>Y olmuştur.

Fiil kökü BÜK ise, bükmek ne anlama gelmektedir?

Etimolojik sözlüklerde(G.Clauson-etimoloji sözlüğü) Bükmek= bükmek, durdurmak, toplamak, bir araya getirmek, sed çekmek,kıvırmak anlamlarına gelir.

Divanı Lügati Türk'de " bögü beg kim erse biligke yakın" denilerek; Bögü bey kim ise bilgiye yakındır örneği verilmiştir.Yani Bögü olan kişi, herkesin bilemediği sırları bilgileri bilmektedir!

Aşağıdaki resimde BÜG/BÖG kelime kökünü tamga anlamları ile inceledim:


Bük= Tengri düzeni kanunu ise; Bükmek fiili bu manada ele alınırsa; Tengri'nin düzeni(kanunu) ile bir şeyleri bir araya getirmek, toplamak anlamına gelir!

Peki, nedir bir araya getirilen şey?

Tam bu noktada yüce kitabımız Kuran'a gidiyoruz .Hz.Musa'nın bir kıssasına bakıyoruz.

Taha suresi 65.ayet:

Kâlû yâ mûsâ immâ en tulkıye ve immâ en nekûne evvele men elkâ.
Sihirbazlar: «Ey Musa! Ya sen at, yahud ilk atan biz olalım» dediler.

Taha suresi 66.ayet:

Kâle bel elkû, fe izâ hıbâluhum ve ısıyyuhum yuhayyelu ileyhi min sıhrihim ennehâ tes’â.

Musa dedi ki: «Hayır, siz atın.» Bir de ne görsün! Onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları sihirden ötürü kendisine sanki yürüyorlarmış gibi geldi.

Bu iki ayette TULKIYE/ELKÜ kelimelerine dikkati çekmek istiyorum.

Lam-Kaf-Ye kökü ile yazılıyor.

ELKÜ = atmak, salmak anlamına geliyor. Atılan şey nedir? Veya atmaktan kasıt nedir?

Aşağıdaki resimde; Arapça ELKU kelime kökü çözümüme bir bakalım:


ELKÜ= Tengri düzenine(kanuna) ulaşmak!

Türkçedeki BÜG/BÜK kelime kökü ile Kuran'daki ELK kelime köklerinin kökenine indiğimizde; her ikisi de anlam olarak birbiriyle örtüştü! Allahualem.

Her iki kelime ile; Tengri Düzeni(kanunu) kullanılarak bir şey yapılıyor. Bu yapılan şey , yine Kuran tabiri ile Sihir olarak görülüyor!

Şuara suresi 34.ayet :

Kâle lil melei havlehû inne hâzâ le sâhırun alîm

Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: «Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!»

Tengri düzeni ile bir araya getirilen şey nedir?

Bu nasıl bir güçtür ki, ilim sahibi Firavun ve adamları dahi, bunu sihir olarak kabul etmektedirler? Adeta çaresiz kalmışlardır.

Bu kutsal gücü kullanmayı; Tengri kimlere izin vermiştir ?

Türklerdeki Kamlar, Bügüler kimlerdir?

Bu sorulara yanıt vermeden önce , hepimizin bildiği bir çizgi filmi hatırlatmak istiyorum:

Avatar! Son hava bükücü ! Belli ki birileri Türk Destanları ile  bizlerden daha fazla ilgilenmektedir.

Avatar adlı çizgi filmde; çeşitli elementleri bükmeyi, yani onları zihin gücüyle hareket ettirme ilmini bilenlerin maceraları anlatılıyordu.

Avatar adlı kahramanın alnındaki OK tamgasını rahatça görebiliyorsunuz.

Bu tamgayı unutmayın!


Bu fotoğraf Bosna'dan. Eski taş mezarların üzerinde de Türk inancına ait; sonsuz yaşam anlamındaki spiral motifleri ve Ok tamgalarını görebiliyorsunuz.

Kuran-ı Kerime geri dönelim...

Hepimizin iyi bildiği Felak suresinin 4.ayetinde; Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad"Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden" denilmiştir.

Bu ayette 2 adet kelime kökü dikkat çekicidir ve konumuzla direkt ilgilidir!

Neffasati=Nefeslemek,üflemek. kelime kökü NUN-FE-SE

Ukad=Bağlamak,düğümlemek,bir araya getirmek,toplamak. kelime kökü AYN-KAF-DAL

Bu iki kelime köküne Türk tamgalarıyla bakalım:


Görüldüğü üzere "düğümlere üflemek" denen büyü yapma hareketleri,

Türk tamgalarıyla incelendiğinde "Gök bilinci ile yapılan Yüce kata götüren düşünme" olarak anlamlandırılmıştır. Allahualem.

Şimdi Kuran'da öyle bir kelime vardır ki; Arapça anlamı da ,Türkçe anlamı da mistik bir şeye işaret etmektedir! Nedir bu kelime?

KAMER!
Kamer suresi 1.ayet:

İkterebetis sâatu ven şakkal kamer

Saat yaklaştı, Ay yarıldı.

Bu ayette önem arz eden kelimeleri sırasıyla inceleyelim.

Saat: zaman,An

Şakka:karşı karşıya gelmek, düşmanlık,ayrılık, yarılmak...

Kamer: Ay,beyaz parlayan şey.

Bir daha okuyalım;

An yaklaştı, AY karşı karşıya geldi.

AY ne ile veya kim ile karşı karşıya geldi?

Bu sorunun cevabını tefekkürlerinize bırakarak, çok bariz olan KAMER kelimesine dönüyorum. Yazımızın başından Türklerde Kam kelimesinden bahsetmiştik. Kuran'da bariz Türkçe olan KAM ve ER kelimelerinin birleşimi ile oluşan KAMER'i görünce epey heyecanlandım!

KAM olan ER!

KAM olan ER'lerin yaşadığı yer! Bizim bildiğimiz adıyla AY adına sırlanmış.

KAM'lık yüce bir makamdır. Soyunda KAM olan, bu öğreti ile ilerleyebilir, belli sınırları aşabilir, bedeni 7 yere Tini 7 göğe gidebilir!

Ne ilginçtir ki; Japoncadaki Kami kelimesi de Kutsal Ruh anlamına gelmektedir. Günümüz dil bilimcileri, Japonca ile Türkçenin akraba diller olduğunu kanıtlamıştır. Bilgi ağlarına bakılabilir.

Peki KAM kelimesi bundan mı ibaret?

Ya size ünlü Sümer tabletlerindeki kahramanlardan birisi de KAM idi desem?

Kim mi?
GIL-GAM-IŞ <----->KIL-KAM-IŞ!

Nasıl mı olur?

Bal gibi olur bakın:

Türk tarihinde ünlü birisi var, Adı da İLTERİŞ. Daha önceki yazılarımızda bu adı incelemiştik. Bu ad kesinlikle Türkçedir.İL(ülke,halk)-TER(toplayan,bir araya getiren)-İŞ(yapma,etme eki)

Öyleyse; KIL-KAM-İŞ adı da bariz bir şekilde Türk adıdır!

Etimolojik olarak irdeleyelim, her şey bilimsel:

KIL=Kılmak, kılınmak fiili. Anlamı yaratmak, yaratılmak.

Bilge Kağan Doğu yüzünde ne yazıyordu?

"Üze Kök Tengri asra yağız yir kılındıkda ekin ara kisi oglı kılınmış."

KAM= Bilge,Kahin kişi demek

İŞ= Bu kelime ya İLTERİŞ adında olduğu gibi bir son ek, ya da İŞWARA adında olduğu gibi bir kök. Aynı zamanda iş,uğraş anlamına da geliyor.

Birleştirelim: Bilge Kılınan Kişi!

Tarihte Kılkamiş kimdir?

"Gılgamış, Sümer şehir devleti Uruk'un tarihî kralı, antik Mezopotamya mitolojisinin önemli bir kahramanıdır. Muhtemelen MÖ 2800 ile 2500 arasındaki bir zaman aralığında ülkeyi yönetmiş ve ölümünden sonra tanrısallaştırılmıştır. Ur'un üçüncü hanedanlığı (c. MÖ 2112-2004) döneminde Sümer efsanelerinde önemli bir şahsiyet olmuştur. Gılgamış'ın efsanevi kahramanlıkları günümüze kadar gelen beş Sümer şiirinde anlatılmıştır. Bunların tespit edilebilen en eskisi Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı'dır. Bu şiirde Gılgamış, tanrıça İnanna'nın yardımına gelir ve tanrıçanın huluppu ağacını istila eden yaratıkları defeder. İnanna, Gılgamış'a mikku ve pikku adı verilen iki bilinmeyen nesne verir fakat Gılgamış, bunları kaybeder. "
İkna oldunuz mu?

KılKamiş adlı kahramanımız; bakın destana göre daha neler yapmış?

"Bu zamanlarda bir ağaç, tek bir ağaç, bir Huluppu ağacı Fırat’ın kıyılarında kök saldı. Ağaç Fırat’ın sularıyla beslendi. Güney rüzgârları eserek köklerini çekiştirdi. Ve savurdu yine dallarını. Ta ki Fırat’ın suları onu uzaklara götürene dek… “Bu ağacı Uruk’a götüreceğim Bu ağacı kutsal bahçeme dikeceğim.” Kendi elleriyle ilgilendi İnanna ağaç ile Ayaklarıyla toprağı ağacın etrafına bastırdı. Kendi kendine konuştu: “Ne kadar sürecek, üzerinde oturabileceğim Parlayan bir tahta sahip olmam? Ne kadar sürecek, üzerinde yatabileceğim Parıldayan bir yatağa sahip olmam?”… O zaman evcilleşmeyen bir yılan, Yuvasını Huluppu ağacının köklerine kurdu. Ağacın dallarında Anzû-Kuş kuluçkaya yattı. Ve gövdesinde karanlık bakire Lilith evini inşa etti… Gılgamış eğitilemeyen yılanı öldürdü. Anzu-Kuş yavrularıyla dağlara uçtu. Ve Lilith evini yıkarak vahşi, ıssız yerlere kaçtı. O zaman Gılgamış Huluppu ağacının köklerini gevşetti. Ve ona eşlik eden şehrin oğulları dallarını kestiler."

Tanrıça İnanna; kahraman KılKamİş'e başarılarının hediyesi olarak ne vermişti?

2 nesne. Mikku ve Pikku

Mikku eski Hintçe ’de gelecek anlamına gelmektedir.

Pikku ise Hawai dilinde göbek bağı anlamına gelir. Eski Fince’de küçük anlamına gelir.

Peki bunları bir kenara bırakıp asıl olaya gelelim mi?

Mikku ve Pikku...

Machu Picchu!

AND dağlarından bir dağın zirvesinde inşa edilmiş bir İnka şehridir.

Elbette isim benzerliği var. Tabii ki size; KılKamiş adlı Türk kahramanı, AND dağlarını da ziyaret etmiştir demiyorum.

Ama...

Ya ettiyse?

Bu yazıma son verirken; araştırmadan öğrendiklerimizi özetleyelim:

Türklerde KAM'lık çok önemli Tengrisel güçlere erişmek, Tinler ile temasa geçmek ve daha nice mistik olayı yapabilmek anlamına gelir. Bügü kelimesi de aynı anlamı verir. Tüm bu kelimeler, Kurandaki ilgili ayetlerdeki kelime kökleriyle aynı anlama gelir. Kuran'da sırlanmış daha nice Türkçe ad vardır ve KAMER bunlardan yalnızca biridir.

Nasıl ki Sümerler(kendilerine Kengerler derlerdi) Türk ise, ünlü kahramanları olan KılKamİş de Türk'tür.

Yazımda var olan hatalar, kusurlar şahsıma aittir, varsa faydalar tüm Koldaşlarımındır.

CO-VİD'in vidasını gevşetip, şerlileri yeneceğimiz AN yakındır. Başta Sultanımız olmak üzere tüm Eren Babaların ve Gök Ulularının ellerinden öperim, her an Emirlerindeyiz.

Tengri Biz menen

Hamdi Cenk Düzgit 

 https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7778Bu yazı 2,713 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,162 µs