En Sıcak Konular

Yıldızların Efendisi Türk'ün Kutlu Atası-2

6 Ocak 2019 08:08 tsi
Yıldızların Efendisi Türk'ün Kutlu Atası-2 Yıldızların Efendisi Türk'ün Kutlu Atası-2

YILDIZLARIN EFENDİSİ TÜRK'ÜN KUTLU ATASI


1.BÖLÜM İÇİN
http://www.onaltiyildiz.com/?haber,7127


2.BÖLÜM

Oğuz Kağan Ata'mızın izinden takip etmeye bir önceki bölümden devam ediyoruz...

Kuran'da yazan ZulKarneyn kelimesinin,Ok-Uz Ata'nın bir sıfatı veya rütbesi olduğunu düşünüyorum.Çift ışık/çift galaksi sahibi anlamında bir Rütbe.Bu çok önemli bir Rütbe , verilen görev öyle büyük ve kapsamlı ki, Ok-Uz Ata'ya bu rütbeyle birlikte çok büyük yetkiler verilmiştir.Kaynağım, Kuran'da yine Kehf suresi...

Kehf 84: İnnâ mekkennâ lehu fîl ardı ve âteynâhu min kulli şey’in sebebâ

Gerçekten biz onu (Zülkarneyn'i) yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik.

Kehf 86: Hattâ izâ belega magribeş şemsi vecedehâ tagrubu fî aynin hamietin ve vecede indehâ kavmen, kulnâ yâ zel karneyni immâ en tuazzibe ve immâ en tettehıze fîhim husnâ

Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, (sanki) kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki: «Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın.»

Kehf 87: Kâle emmâ men zaleme fe sevfe nuazzibuhu summe yuraddu ilâ rabbihî fe yuazzibuhu azâben nukrâ

O şöyle dedi: «Her kim haksızlık ederse, onu muhakkak cezalandırırız, sonra Rabbine iade edilir ve O da onu görülmedik bir azaba çeker.

Kehf 88: Ve emmâ men âmene ve amile sâlihan fe lehu cezâenil husnâ ve se nekûlu lehu min emrinâ yusrâ

Ancak her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da mükafat olarak en güzel akibet vardır ve ona emrimizin kolayını söyleriz.»

Ok-Uz Ata, görev için seçildiğinde(KUTLU Kişi) , ne yapacağının bilinci ile yola çıkmıştır ve Kurana göre yalnız değildir,söz konusu ayetlerde,Ona neredeyse sınırsız  yetkiler verilmiştir.

Görevle gittiği yerlerde, orada zulmedenlere azap vermeye yetkisi var. İlginçtir; iman edip iyi iş yapanlara da,güzel akibet ve emirden kolay olanı yapma ödülü vardır. Emir; askeri bir şeyi çağrıştırıyor değil mi?

Burayı açalım!

Görevlilerin; zulmedenlere karşı sert tutum sergilemesi ve kısasa kısas cevap vermesi yani ceza vermeleri bilinen bir durumdur.Bunu rahatça anlarız.Ancak Kehf 88'deki durum nasıl açıklanacak? Yani iyi işler yapanlara da bir emir var! Kolay da olsa,bir emir...

Gittiği "özel" bir görevde ; Ok-Uz Ata oradaki güneşi kara bir balçık benzeri bir şeye batarken buluyor.İnsanın aklına ilk olarak bir yeryüzü parçasında,güneşin batmakta olduğu bir yer geliyor.Bu olayın yaşandığı yerde bir kavim buluyor. Yani bu kavim güneşle ilgili bir olayın yaşandığı yerin, hemen yakınlarında yaşıyor.Akla gelen ikinci şey ise, oradaki güneşin,kara deliğe benzeyen bir oluşum içine çekilmesi durumudur ki bunu zaten bazı araştırmacılar dillendirmişlerdi.

Ancak bu olayın yaşandığı yerin yakınında da nihayetinde  bir kavim vardır ve onları tasvir ederken,güneşin özel bir durumu yazılmıştır.Basitçe düşünelim.Kuran'da Zulkarneyn, güneşin batar gibi olduğu yerin yakınında bir kavim buldu.Eee orada güneş bir daha doğmayacak mı? Zulkarneyn,oradaki kavim hakkındaki yargısını bir akşam vakti,gece boyunca mı verecek?

Bence o kavmin yanında bu süreden çok daha uzun kalmıştır. O Kavimden iyilik yapanların,akıbetinin ne olacağını anlatıyor çünkü. Çok kısa bir sürede(akşamdan sabaha) o kavimdeki herkesi ,kendisi yalnız olmasa -alpleriyle gelmiş olsa bile -haklarında yargı verecek kadar tanıması akla yatkın değil. Sadece akılla değil ,Sultanımın öğrettiği metot ile de bakalım.(Bu metot için,lütfen son Çalıştaylara bakın) .Benim gözümde canlanan manzara şu: (şahsi fikrim,lütfen yorumlarda siz de kendinizinkini yazın)

Ok-Uz Ata,bu göreve, gençken değil,orta yaşta iken gitti,Onu heybetiyle,hafif kır saçları ile gözümde canlandırıyorum.Yanında ona benzer kıyafette yiğitler var.Her birisi bize göre bilinen bazı silahlar taşıyorlar,kılıç ok kalkan gibi,ancak bu pusatlarda zırhlarda bir ışık var dikkati çeken.Pahalı holivud yapımları gibi kasvetli değil,insanın içini ısıtan bir şey var bu Yiğitlerde. Şeytanilerin planları ile ,filmlerde  iyi olanın kötü gibi gösterildiği tipler değil bunlar.Her birisi kadim yüzlü,nur gözlü,yiğitler!  Özel bir binengeç ile , görev aldıkları yıldız sistemine varmaları an içinde oluyor.Yanlarında o bölgede görevli "melek" varlıklar , onlara adeta eşlik ediyor.İstenen yere gelip,kavmin yerleşim yerlerine iniyorlar.O kavim, gelenler hakkında bilgi sahibi,Ok-Uz Ata ve yanındaki Yiğitleri tanıyor, onlardan korkuyorlar,çekiniyorlar.Zor durumda olduğunu bilen bir kavim,ve hatta aralarından yardım çağrısı yollayanlar olmuş.Ancak kibir sahibi yöneticileri,bu belayı kendi imkanlarıyla atlatacaklarından o kadar eminler ki, "doğal" yollarla "üstün güçlere" yardım çağrısı yapmamışlar. Aralarında dua edip,salih amel yapan,Tek olan Allah'a iman edenler var. Onlar, belli ki bu  beladan kurtarılacak.


 
Elbette, Kuran'da anlatılan, yaratılan herkesi takip ile görevli melekleri biliyoruz,bu meleklerle iletişim kurup,onlardan Özel İlim(sebep) ile bilgi almış olabilir.Allahualem.

 O kavmin iyilerine, mealen diyor ki, "kim de iman edip salih amel yaparsa ,onların akibeti iyi olacak,onlara "emrimizin" kolay olanını söyleriz.

"Emrimizin"? Bu kelime bile,Ok-Uz Ata'nın rütbesini anlatmaya yeter. Öyle bir rütbe ve yetki ki, zalime hemen azap, salihe ise ödül ve kolay emir var! Dikkat edin kavmin insan mı,beşer mi ,cin mi olduğu belli değil söz konusu ayetlerde.Yani,Ok-Uz Ata,yaşadığımız dünyada göreve çıkmış olsa bile , hangi kavme gittiği net değil.Bu dünya değil de başka bir yıldız sistemindeki bir gezegene gitmiş olsa bile durum değişmiyor.Kavmin türü belli değil.Belli olan tek şey var.Gittiği yerdeki kavmin,Zulkarneyn'in sözü üstüne söz söyleme güçleri yok.Sözü zaten Töre! Tek olan Allah'ın Kanunu! Hak ! Hakikat!

İsra 81: Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl, innel bâtıle kâne zehûkâ.

De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”

Ahzab 62: Sunnetallâhi fîllezîne halev min kablu, ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ

Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın.

Her şey çok net değil mi?

Ok-Uz Ata, Kanunu/Töreyi uyguluyor,ona verilen yetki(sebep,mekkene) ile...Bu Töre biliyoruz ki Hak olan tek olan Allah'ın kanunudur...

Ok-Uz Ata,Arkaik Türklerin zamanından günümüze değin var,ve siz Onu gün geçtikçe daha iyi tanıyacaksınız!

Arkaik Türk demişken,Sultanımın Kulbak Bilge kitabına bir kez daha dönelim.Arkaik Türkler'den ,Ok-Uz Ata'dan da çok zaman önce,uzak yıldız sistemlerine göçenler olmuştu.(Kulbak Bilge-Oktan Keleş) Yıldızlara göçenlere , GökTürkler denmiştir.
 
 

KangTürk: Baba Türkler...

GökTürkler; biz yerdeki Türkler olarak onlara gitmekte gecikince(nedeni yerde yiyenTürkler!), biz onlara gidelim,1999 depreminde yardıma gidip hasarı kontrol altına almıştık derler...

 

Burada; Onaltıyıldız sitesini yakından takip edenlerin bildiği bir olay yaşanıyor.

Milat! 2 Aralık 2014

Ayboldı Ata'ma selam olsun. Onun ve Gök Atalarımın yoluna kurban olayım!

Bize, Onları bilme tanıma kapısı açan Sultanım Oktan Keleş'e ve Hızır Ata ile Erenlere kalkan ,kılıç olayım!

 


 


Ayboldı Ata ve GökTürkler, 2 Aralık 2014'te " artık bizi kadim düşman bilecek, Töreyi uyguluyacağız!" dediler.


http://www.onaltiyildiz.com/?haber,6939/2-aralik-2014-olayi


 
2 Aralık 2014 tarihi ; şerliler tarafından da çok iyi bilinir.Bu tarihte büyük bir Türk Tokadı yediler,ayrıntılarını yabancı ufologlar dahi yazdı.

https://galacticconnection.com/david-wilcock-and-corey-goode-history-of-the-solar-system-and-secret-space-program-notes-from-consciousness-life-expo-2016-2/

Biz,konumuza dönelim.

Ok-Uz Ata'dan öncesine ait olan Kök Ata'nın 4 düzlerinden ikisi ,ayrı yıldız sisteminde göç ettiler ve onlara Gök Türkler dendi demiştik.

Ok-Uz Ata'nın yıldızlardaki soyu!

 
Sn.Oktan Keleş'in Kopuz Ata eserinde; eski dünyaya çarpan çarpmış, Gök Türkler, şimdi yaşadığımız dünyaya, eski dünyanın bazı kişilerini getirmişlerdi.Göklerin 16 Tigininden birisinin oğluydu Ok-Uz Ata. Yani Ataları Gök Türkler!

Hint destanlarında(Arkaik Türklerden -ç-alıntı yapan Hintlilerin) ; Rama'nın babası Dasharatha 'dır. İsminde bile ATA eki var. Hemen ismin etimolojisine bakıcaz (Kelime arkeolojisi ustası Orkhan Atabeyime selam olsun)  ,ancak Rama'nın dedesi yani DashaeATA'nın babasına da bir göz atalım,atalım da kimmiş anlayalım...

Rama'nın dedesini adı Aja,Achan veya Achaban diye de biliniyor. AcHAN, sonu HAN ile bitiyor.Ne tevafuk değil mi? Peki kim bu AcHAN?

Güneş Hanedanının 38.kralı. Güneş Tanrısı Surya'nın soyundan geliyor.Yani özetle; Hint destanlarındaki Rama'nın da ataları göksel soylu...

Rama'nın dedesinin atalarında iyiler de var, nadiren kötüler de...Hepsinin kökü göksel.
İsimlerini ve bazı dikkat çekici özelliklerini yazalım

Rama: 1.bölümde cin Ravana'yı yendiğini yazmıştık. Ayodhya kralı aynı zamanda.Ayodhya ne demek ve neresi?

Ayodhya; cenk eden ,yenilmez demek.Efsanede, Tanrıların fethedilemez şehri anlamına geliyor!


 


Tasvirde Uçan gemilere dikkat

DasharAta:Asıl ismi Nemi,ancak arabası(!) aynı anda 10 yöne gittiği ve aynı anda 10 yön ile savaşabildiği için bu ismi alıyor.

AcHan: Karısı İndumaati,göksel meleksel bir varlık(Hintlilerin yalancısıyım valla)
RagHU: adı "hızlı olan " anlamına geliyor. Çünkü o da "arabasını" çok hızlı kullanıyor.

kısa bir çay molası...Ben demliyorum,buyrun.

Dilipa : uzayda ,Tanrıların yanında yer aldığı savaştan dünyaya dönüyor,en az 100 kez yajna yapmış.Yajna nedir? kendini feda ederek Allah'a ibadet etme gibi bir anlamı var. Tin uçmağı veya vakıa 60-61'de anlatılan olay mı? Allahualem.

Amshuman: Netherworld'e yani -tam çevirisi ile -yaşayanların altındaki dünyaya giden kral,yani aşağıların aşağısına gidiyor!.Kuran'da aşağıların aşağısı nerelerde geçiyordu ?

Tin suresi 4: Lekad halaknâl insâne fî ahseni takvîm

Andolsun, insanı en güzel biçimde yaratırız.

Tin suresi 5: Summe radednâhu esfele sâfilîn

Sonra onu aşağıların aşağısına indiririz.

ve Bakara suresi 36: Fe ezellehumâş şeytânu anhâ fe ahrecehumâ mimmâ kânâ fîh(fîhi), ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv(aduvvun), ve lekum fîl ardı mustekarrun ve metâun ilâ hîn(hînin).

Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı, ikisini de bulundukları o bolluk içindeki yerden çıkardı. Biz de: «Haydi kiminiz kiminize düşman olarak inin ve yerde bir zamana kadar kalıp nasibinizi alacaksınız.» dedik.

Yüce Kitabımız Kuran'da ; teorimize dayanak bulduk. Devam edelim Rama'nın soyuna...

Sagara: Dünyayı , 7 mücevheri ile ele geçirmiş. Sagaranın bir oğlu daha var ki adı Janhu, o da Naga (isim Naga Maya dersem size tanıdık gelir mi?) imparatorluğunu sular altında bırakmış!

ve Sagara'nın kardeşi AjitanATA: Efsanelerde 2.TirthANKARA olarak geçiyor. Yani sanskritçeden önce ingilizceye sonra da Türkçeye çevirisek, Geçiş yolu Yapan.Geçit Yapan!

Ne geçidi? Yorulduk mu? Bir çay daha?

TirthAnkara ,yani geçit yapan; bitmez tükenmez ölüm ve doğumların dünyası olan Samsara'ya açılan bir geçit yapıyor ya da onu ortaya çıkartıyor.Bunu yapabilenler,tüm kötü beşeri duygulardan arınmış saf varlıklar! cinsleri de arihant veya arhat olarak geçiyor,türkçesi de Conquerors yani FATİH'ler...

"Bu kadar da olmaz! "ama Fatih,zaten kapılar açan demek değil mi?Kuran'da nerede geçiyor?

A'raf 89 : Kadiftereynâ alâllâhi keziben in udnâ fî milletikum ba’de iz necceynâllâhu minhâ, ve mâ yekûnu lenâ en neûde fîhâ illâ en yeşâallahu rabbunâ, vesia rabbunâ kulle şey’in ilmen, alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihîn

Doğrusu Allah bizi kurtarmış iken sizin milletinize dönecek olur isek bir yalan söyliyerek Allâha iftira etmiş imişiz demek olur, ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir, meğer ki rabbımız Allah dilemiş olsun, rabbımız her şeyi ılmiyle kuşatmış, biz Allaha dayanmışız, ey bizim rabbımız kavmimizle bizim aramızı hakk ile fetih buyur, sen fatihlerin en hayırlısısın.

Ve geldik Hepsinin Atası Güneş Tanrısı Surya: Surya,sanskritçede güneş anlamına geliyor.Eş anlamlı kelimeleri de şunlar: Aditya, Arka, Bhānu, Savitru, Pushana, Ravi, Mārtanda, Mitra ve Vivasvāna

Sultanımın Tengri'nin Türk'ü adlı eserinde ,bu konunun aslını öğreneceğimizi düşünüyorum.Ben ,naçizane kendi şahsi yorumlarımı yazıyorum...

Surya, elbette ki tanrı filan değil! İnsanlar ve diğer canlılar; Kuran'da defalarca yazıldığı üzere ,kendilerinden üstün gördükleri varlıkları tanrı sanmışlar.Surya; Rama'nın atalarının atası demiştik. Surya nerede yaşıyor ?

 


Surya'nın tasvirleri...

Surya ; 9 cennet benzeri  gezegenden birisi.9 gezegene yine geldik! İlk bölümden hatırlayacaksınız;


 
Gördünüz mü 9 gezegenin , Arkaik Türklerdeki karşılığını. Bu da Oktan Keleş Farkı işte! O ,dokuzu bize de bir işaret olarak dikmiş,benim jeton anca düşüyor!

Bu 9 gezegene Navagraha demiş hindular,Onlara Hindu değil de HUNDU diyesim geldi.Bir zamanlar Hun'lardı anlamında! Hinleşip, HUNluklarını kaybetmişler...Allahualem.

Ve geldik Navagraha ismine! Dikkat edin, bir çay mı alırsınız yoksa derin nefes mi çekersiniz...

Navagraha

anagram olarak çıkan ilk kelime : AN GA RA...!!!

Angara,Ankara..... Bize ait.Bizim.....Gök Türkler ne diyeceklerdi zaten bu kutsal-arkaik gezegenlerine isim olarak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin de başkenti olan Ankara'mızın bir arkaik manası da bu şekilde çıkmış oldu Allah'ın izniyle...

Malum; Ankara, Frigya dili ve Yunancada  (telâffuz: Anküra), gemi çapası demektir.
Gök Atalarımız ; gezegenlerini, hem göklere hem de onların bu dünyaya yolladıkları "görevliler" ile bu topraklara kazımışlar adeta.

Ankara'nın simgesi "Hitit Güneşi" değil mi? Hadi bakalım güneş bir kez daha çıktı.Bu güneş, lanet ganeş değil, saf arkaik iyi güneş! O simgeyi , Türk Başkentine boşu boşuna amblem yapmadılar!

Gök Türkler için 9 gezegen'de 9 alamet var ise ,en önemli alametleri ÇAPA'dır. Bir çapa olması için bir de GEMİ olması gerekir!

Kuran'da en çok bilinen ve benim ilk aklıma gelen GEMİ ayetlerine bakalım

Yasin 41: Ve âyetun lehum ennâ hamelnâ zurriyyetehum fîl fulkil meşhûn

Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır.

Kamer 15: Ve lekad teraknâhâ âyeten fe hel min muddekir

Andolsun ki, o gemiyi bir ibret olarak bıraktık. Fakat düşünen mi var ki

Kuran'ımız bize adeta ,artık zamanı geldi, bulun o gemiyi ve sırlarını diyor!

OkYay Kağanım'ın önderliğinde,Allah'ın izniyle bu nesil o sırrı bulacak inşallah...

Peki Surya'nın ; ilk bölümde anlattığım carina takım yıldızında olma ihtimali var mı?

Carina takım yıldız sisteminin en belirgin ve keşfedilmiş yıldızlarına bakalım mı?

Canopus; sirius(şira)'dan sonra gökyüzünün 2.en parlak yıldızı

Beta Carinae
Epsilon Carinae
Theta Carinae
Iota Carinae
Eta Carinae
L Carinae
R Carinae
S Carinae
Upsilon Carinae


Allah izin verirse 3. bölümde görüşmek üzere...

Sultanımız sn.Oktan Keleş'e ve tüm Koldaşlarıma selam olsun...

Dr. Hamdi Düzgit 


Bu haber 5,807 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,870 µs