En Sıcak Konular

Miraç Kandili

23 Nisan 2017 10:07 tsi
Miraç Kandili 16 Yıldız ailesi olarak Miraç kandilinizi tebrik ederiz...


ISRA NEDİR

Bunlar lügat manaları ile izah edilemez. Kur'anı Kerim'de mucize ve miraç kelimeleri yoktur. Burhan kelimesi vardır. Bir de İsra kelimesi mevcuttur.

Miraç ve mucize kelimeleri: Fevkalâde hadiselerin mevcut olduğunu ifade etmek için ulema tarafından söylenmiştir. Miraç: İsra'dır. Mucize, burhan değildir. Mucize, Hak kudretinin ve Hakkın arzusu ile izin çıkarak Resul'den fevkalâde hadisenin zuhurudur.

Resulü Ekrem'in üzerinden bulut giderdi.

Gölgesi yoktu

En güzel ahlâklı idi

Yalan bilmezdi

En yüksek ve hudutsuz merhametli idi.

Isra yani miraç ona verildi. Bunlar mucize kelimesinin ifade ettiği şeyler değildir. Peygamberliğinin delilleri burhanlarıdır...Şakkıl kamer, ellerinden su akması ,yaşlı ve memeleri kurumuş keçi memesinden süt getirmesi. Binlercevar. Bunlar Hak izni ile Resulden kudretin tecellisidir. Bunlar mucizedir.

Çok dikkat etmek lâzımdır. Gelişi güzel akıl sarsıntısı geçirerek söyleyenler vardır. Hatadadırlar...MİRAÇ nedir?Niçin gece vaki olmuştur?

Miraçta Hak ile mülâkat vardır.Ayete göre ruh mual ceset vukua gelmiştir. (Abid) olarak. Abid ruh değildir. Abid ceset de değildir. (Ruh mual cesed) abiddir.

O halde miraç rüya değildir. Kudüs'e kadar teşrif ettirilmişlerdir.Niçin Kudüs'e.? Oradan semavata huruç vardır.Hak ile mülâkat olduğuna göre semavatta mı Cenabı Hak... Allah mekândan münezzehdir. Ohalde mekânda değildir. Mekânsızlık nedir. Mekân mütalaasına vurulursa müddet ortaya çıkar. Miraç ne kadar müddet sürmüştür. Çünki miraçdaki hadiseler, gördüğü şeyler, mülakât uzundur.

Miraç, Mevlid'de uzun uzadıya bu hadise bizim anlayacağımız şekle bürünerek izah edilmiştir. Bunlar hilafı hakikat değildir. O halde MÎRAÇ nedir? Şu muhakkakdır ki Resulü Ekrem Mekke'den Kudüs'e kadar teşrif etmiştir. Ondan sonrası akla girmez. Mekke'den Kudüs'e kadar olanı halledip anlamak lâzımdır ve bu mümkündür. Diğer hususları akla, mantığa, mekân içinde vurduğumuzda akıl bizi küfre götürür. O halde bunu nasıl insan kafasına sokacağız... Sokulur buz gibi. Amma insan isyana gider.

En basiti Hak'ka iman eden için Allah'ın kudreti herşeye kadirdir lâfzı celili herşeyi halleder. Bu işleri akla vurulduğunda insan imandan çıkacağı gibi ilâhi edep hududu dışına çıkar ve münkir olur. İnsanda zahir olduğum gibi hiçbir şeyde zahir olmadım. Hadisi Kutsi.

Allah her yerde hazır ve nazırdır bunun doğrusu herşey Allah'da hazır ve nazırdır.

Allah herşeyi muhittir. Kaplamıştır. Allah herşeyde şiddetle zahirdir.Bunlann üçü de ayettir. Bilmez misin ki göklerle yerin yegâne sahibi Allah'dır. Ve sizin Allah'-dan başka bir yarınız ve yardımcınız yoktur. Ayet. Ben insanı kendi suretimde yarattım. Hadisi kutsi.

Buradaki "suret" nedir. Bunu kendi kendine öğrenmeye çalış. Sormadan bilen zaten söylemez. Söyleyemez. Belki başka şekilde fısıldar... Herşey bana dönecektir. Ayet.

Bu ölmek değildir Ölmek diye birşey yoktur. Şekilden sekile girmek vardır. Mekândan mekânsızlığa seyirdir. Allah ölüm ve tekrar dirilme ile bunu perdelemiştir. İnsan kâinatın küçük bir modeli gibi görünür amma kâinatın bir maddesi vardır. Işınları ile. Atomları ile. Molekülleri ile. Elektrikiyeti ile. proton ve nötronları ile.

Bunların bir de manası, iç dünyası vardır. Sevgi. Şuur ve zekâ dahası ile... Hülâsa: Maddesi dışta. Gözle görülür. El ile tutulur halinden gözle görülmez protonuna kadar...İnsan akıl ve kavramından uzaklaşarak en küçük maddesine kadar... Maddenin en hissedilmezinden protondan sonra madde ötesi başlar. Bu da içinde ve güzelliklerinde sona erer...

halde herşey aslında:

Biri görünmez öteye ait element. Biri de mekândaki element...Mekândaki element tükendi mi, ötenin elementi öteye döner. (Her şey bana dönecektir ayeti...)Öte dedik. Bu ne demektir. Bilinmeyen durgun, tükenmez, sonu olmayan enerji kaynağı ismine lâ mekân diyoruz. Maddenin ötesi... En basit tarif: Maddenin ötesini madde alemine bağlayan nokta... Her an var oluş yok oluş vardır. Ayet.

Bu şu demektir: La mekândan her an mekâna akış, bu akıştan madde teşekkül ediyor. Her an lâ mekâna dönüş vardır. Bu da şu neticeyi ifade eder. Her şey fanidir. Aslına dönecektir. Allah bakidir. İslâmda bu şu şekilde ifade edilir:

Kâinatta herşey bir (Nur) dan halk edilmiştir. Bu nura (Nuru M) veya (Hakikat-ı M) ismi verilir. Bu nur kâinatta herşeyde mevcuttur. Bütün kâinat ilminin son noktası... Bunu bildiren Resulü Ekremdir. Ondan dolayı Resulü Ekrem'i islâm şöyle tarif eder:

Onun muhakkak bir insan olduğu ve Allah'ın yarattığı bütün mahlûkatın hayırlısı olduğu hakikatidir. Kadri tam bilinmez. Beşer kafasına sığmaz. Melek değildir. Cin değildir. İlâh değildir. İNSAN dır. Bütün mahlûkatın hayırlısıdır, şereflisidir. Diğer sözlerin hepsi bu noktaya varmak içindir. Bundan dolayı Resulü Ekrem bir hadisinde: Beni rüyada gören hakiki görmüştür. Aslımı görmüştür. Beni şeytan temessül edemez. Etmez.

Hak öyle murad etmiştir. Yani idrakta akıl yorulmaz demektir. Miraçta akşam ve sabah namazları emrolundu. Hicretten evvel kıble olarak bu iki vakit namaz Kudüs'e doğru kılındı.

Niçin?

Sebep?

Hikmet ve muradı ilâhi nedir? Kudüs'e doğru kılmak Allah'ın emri mi idi? Emir ise sonra niçin hicretten sonra Medine'de Kabe'ye dönmek vahyolundu. Hem de namaz içinde iken emir geldi. Resulü Ekrem Mekke fethedildikten sonra kâbeyi temizlettirdi ve Kabe'nin içinde namaz kıldı. Bu namaz vakit namazı değildir. Çünki sahabeleri yanında olduğundan onlara imam olması gerekirdi... Kendilerine soruldukta; niçin batıya doğru kıldıklarını söylemediler. Yalnız Kabe'nin içinde 4 tarafa hatta köşelere doğru dönebilirsiniz buyurdular. Batıya doğru dönmeleri: Vefatlarının Medine'de olacağına işarettir.

Medinede ravzalarmda başları batıya ve mübarek cesetleri kâbeye dönük olarak defnedilmişlerdir. İbrahim peygamberin Hak emri ile inşa ettiği Kabe'yi ziyaret ederler. İbrahim dinine mensub olanlar tavaf ederlerdi, İslâmiyetten çok evvel Cumhur kabilesinden İSAF ve NAİLE ismindeki çift yek diğerine aşık idiler. Günün birinde kâbenin içine girerek şehvani arzulannı tatmin etmekte iken o anda taş kesildiler. Bu taşlar çok sonradan buradan alınarak, ahlâksızlığın alâmeti olarak dersi ibret için tepelere dikilmiştir. Ve ahlâksızlığın son dereceye geldiği devirlerde bunlar da ilâh gibi olmuştur. Mekke'nin fethinden sonra putların kırılması bundan ötürüdür.


Eser: Yusuf Coşkun Benefşe


İbrahim peygamber yüzüstü yere kapanarak dua ederlerdi.Vahyi muayyen bir yıldıza bakaraktan geceleri alırlardı. Selâtı bu idi...Musa Turda bir alev şeklinde görünen ağaçtan ses halinde vahyi alırlardı. Selâtı dua idi... Geceleri dua ederlerdi, diz çökerek. İsa dağda göğe bakarak ellerini kaldırarak ayakta ve gece dua ederdi.

Hiçbir peygambere Cebrail görünmemiştir. Yalnız Resulü Ekrem'e görünmüştür. Resulü Ekrem'e gece ve gündüz, her yerde vahiy gelirdi.Cebrail'i bazen aslı ile, bazen de insan şeklinde, bazen de görmeden vahiy alırlardı.

Diğer peygamberlerin mucizeleri daima dünya yüzünde vaki olmuştur.Hepsi vahyi kuvvetli ilham şeklinde, alırlardı. Mucizeleri hep ilham ile kendilerine tebliğ edilirdi. Asanın yılan oluşu Bahri Ahmer'in asa vurarak açılması. İsa'nın ölü diriltmesi. Hastaları iyi etmesi, haberleri hep böyle vaki olmuştur. Hızır Aleyhisselâm yalnız peygamber olarak Musa'ya mülâki olmuştur.

Resulü Ekrem mülâki olmamıştır. Şeytan diğer peygamberlere insan şeklinde görünmüştür, konuşmuştur. Resulü Ekrem'e yanaşamamıştır hatta kaçmıştır. Miraç imkân aleminden ayrılıp kudret alemine seyirdir. Ondan dolayı imkân aleminin kudret alemindeki sözcüsü yalnız Resulü Ekremdir.

İmkân aleminin yaratılışındaki ilk nüve kudret aleminde (Nuru Muhammedi) dir. Diğer peygamberler kudret aleminin imkân aleminde sözcüsü olarak kalmışlardır. Yani kudret aleminden alınan emirleri imkân alemine bildirmişlerdir. İmkân aleminde mevcut bütün herşey de kudret aleminin görünmeyen kudretlerinin mevcudiyeti ile bakidirler. Bu kudret çekildi mi o şey ne ise fani olur. Aslına döner.

İnsan cesedinde hayy, ruh bu kudretin imkân aleminde maddede caridir. Onu kullanmak imkânına insan vardı mı kudret aleminin kudreti ile mücehhez olur. Nasıl elektrik 300.000 km/s de gidiyorsa bu maddi şey de o sürate inkılap eder. Tayyi ses, tayyi suret, tayyi renk bugün bulunmuş ise, insanın uzağa sesini göndermesi, uzaktakini işitmesi, konuşması ve ceseden gitmesi mümkündür. (Subahanellezi isra bi abdihi) kul olarak yani canlı cesetle demektir, mümkündür. Vaciptir demektir. Vacip demek imkân dahilindedir. Bu satırları yazana şöyle bir soru gelecek, bu tabiidir.

Efendi sen tayyi mekân edebiliyor musun?... İnanıyorsan evet... İnanmıyorsan hayır... Bir tohumda bir gizli ağaç olduğunu biliyorsun fakat onu hemen ağaç yapmak mümkün değil... Toprak. Su. Hararet. Zaman lâzımdır. Bunu unutma.

Miraç imkân aleminden kudret alemine seyirdir. Cebrail götürmüştür.Sonradan kudret aleminde imkân alemine dönüş ise arada Cebrail yoktur.İzni ilâhi tayyi mekân vardır. Yani Resulü Ekrem kudret aleminin kanunları ile Cebrail refakat etmeden emri ilâhi hemen kendisini Mekkede hareket ettikleri yerde buluyor.

Kendimizi toplayarak bu lâkırdıları hülâsa edelim...

Mekke'den...

Mescidi Aksa (Kudüs'e)....

Cebrail refakatinde...

Oradan kudret alemine Cebrail ile...

Sidre'de Cebrail durur...

Bu hududtan sonra kudret alemine Resul dahil olur. Orada zaman.

Mekân mefhumu yok...

İmkân alemindeki her türlü fiziki, kimyevi kanunlar cari değil...

Sessiz. Sözsüz. Cebrailsiz (Ya Muhammed) yaklaş.

Gel emri çıkar... Bunlar kudret aleminin kanunlanna göredir.

(Kabı Kavseyn) yanaşır...

Orada akşam namazı üç rekât olarak emrolunur...

Hitabı izzet (Ya Muhammed) dir.

Nuru Resulullahadır bu hitap...

Sonra Mustafa'ya söyledi çekinmeden.

Yani Resul'ün kul olarak kendilerine...

O zaman da Sidre'ye döndükleri zaman 2 rekât sabah namazı emroluyor...Miraç gecesi vaki olduğu için ilk akşam namazı emroluyor. Gece sabaha doğru gideceğinden sabah, sonra akabinde emrolunmuştur.

Miraç hülâsa (Tayyi mekân) değildir. Bize öyle görünürse de öyle değildir. Peki nedir? Hele dur bakalım.Sözümüz bitmedi. Dinle: Zaman ve mekân dışı bir hadisedir anlayamadığımız.Tayyi mekân ise mümkündür.Bu da akıl hududunun bittiği yerden la mekânın mevcudiyetini isbat eden bir hadisedir anlayamadığımız bir hadisedir. Tayyi mekân yapabilen mekân içinde mekânsızhğı bir nevi idrak ettiren hakiki bir olaydır ve mümkündür. Evvelâ: Akıl ile tay yapabilmek sonra Resulü Ekrem'in ruhaniyetine girmek imkânını aramak lâzımdır ki bu da mümkündür.

Mekke'den Kudüs'e kadar seyir bunun en büyük mümkün olacağını ümmete izah için vukua gelmiştir. Niçin Kudüs'e oldu da başka yere olmadı. Bu gibi sual kimseye yakışmaz. Ya sizin eve mi olsun...

Miraç hakkında münakaşa imansızlıktır. İmansızlık demek Allah'ın inkâr kudretlerinin hudutlu olduğunu kabul etmektir.

Ruh ve ceset yani (Abid) olarak vaki olmuştur. Mümkün müdür diye düşünmek Allah'ın kudretini tahdid olur ki bu tam inkârdır. Kur'an Allah kelâmı mıdır. Evet diyorsan, ohalde burada düşünme. Aklın ile dinsiz ve inkarcı olma... Allah'ın kudreti aklın ve düşüncenin varamadığı güçtedir. Allah'ın insanlarca mahiyeti gizlidir.15.5.1982

Dr. Münir Derman

NOT: Yukarıdaki yazı: Münir Derman'ın "ALLAH DOSTU DER Kİ...YAZILMAMIŞ SIRLARIN İLKİ YAZILACAK SIRLARIN SONU" eserinden alınmıştır.

 

buulkem@gmail.comBu haber 7,371 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,360 µs