En Sıcak Konular

Orkun Akar

Yazar
Orkun Akar
29 Mayıs 2020

Öyle Bir Ok At Ki!Kağanım, kıymetli atabeyim, sayın Oktan KELEŞ yayınlanan Kambaladan selamlar-4 videosunda bizleri toy divanına almıştılar ve neler buyurmuştular neler hala hayretindeyim o demin. Bengü taşlarımıza dikkatimizi yönlendirmiştiler ve bakın atalarımız neler demiş hangi hakikatlere değinmişler diye de eklemiştiler. O anıtlarımıza iyi bakın, acaba ne zaman dikildiler ? Diyerek merakımızı celbederek tabiri caizse bombayı patlatmışlar ve :Gelecekten dikildiler demişti. Gelecekten gelip geçmişte dikilen! Bu gözlemi bizim çağda yaparsak yani. Bilhassa Tonyukuk bengü taşına işaret ediliyordu. Biz Bilge kağan, Kül tigin ve Tonyukuk bengü taşlarının hepsine birden Orkun anıtları diyoruz. Ama aslında Tonyukuk yazıtı diğer ikisinden ayrı yerdedir. Tonyukuk yazıtını diğerlerinden ayıran en önemli ayrıntı; Diğer iki yazıtta daha kurumsal bir ifade kullanılmış ve yapılanları ifa edenler topluca anılmıştır. Tonyukuk yazıtında ise yapan eden kişi olarak Tonyukuk kendisini direkt işaret etmiştir. Onu Kağan yaptım gibi, Tengri buyruğuyla yaptım gibi. Tenriden buyruk alan bir yalvaçtı Tonyukuk.

 

Resim 1

 

Tonyukuk yazıtına adını veren Tonyukuk kim di? Bu ad doğru mu okunmuştu? Geliniz hep birlikte bakmaya çalışalım. 

Gök Türk Alfabesi hece olarak okunan tamgalardan, sembollerden oluşmaktadır. Şahsen ben Tonyukuk ifadesinin Türkçe olduğu konusuna biraz acabalı yaklaşan birisiydim. Atabeyim konuyu bize anlattığında ve bakın bakalım dediğinde konuya bakmaya başladım videonun yayınlanmasını müteakiben.

Resim 2

Resimde işaret edilen kelimeyi hece okumasıyla yaparsak;

Resim 3 

TONYUKUK : AT ��" O/U ��" N/YG ��" OKH ��" OKH  : ATUNYGUK OKH : ATINGIK / ATILANIK OKH !

Atılanık Ok : Bu kelimeyi aynı ‘’ Bulanmış ‘’ anlamına gelen ‘’ Bulanık’’ gibi düşünürsek ; Atılanık ifadesi ‘’ Atılmış ‘’ anlamına gelir. Yani ATILMIŞ OK !... ( Konuyu araştırırken aynı şekilde Haluk BERKMEN tarafından da konuya değinildiğini gördüm, Resim 2 oradan alınmıştır.)

‘’ Görüldüğü gibi Tonyukuk adının hiçbir anlamı yokken, Atılanık-Ok (Atılmış-olan-ok) çok daha anlamlıdır. “Atılmış olan” sözü bu adın kendisine verilmiş olduğuna işaret ediyor.  Zira ‘mişli-geçmiş’ kullanılmakla bu isim verme eyleminin bilinmeyen bir “varlık” tarafından, (Tengri tarafından) gerçekleştirilmiş olduğu belirtiliyor. Türk isimleri anlamsız değillerdi. Örneğin, İlteriş adı “il derleyen, ülkeyi derleyip toplayan” demektir.’’ ( Haluk BERKMEN)

Yazıtlarımızda geçen isimlerin sıfat olduğunu biliyorduk artık. Aynı Bilge kağanın ismi değil sıfat olduğu gibi, Atılmış Ok gibi, İlteriş gibi… Şimdi burada sevgili Baran AYDIN kardeşimin çalışmalarında da değindiği atalarımızın kullandığı ‘’ Aynalama ‘’ tekniğiyle bu kelimeye bakalım, yani  Atılanık Ok ifadesine.

OKH ��" OKH ��" N/YG ��" O/U ��" AT :

Okungu At  Ok kişisi okunu at, işaret fişeği !

Ok! Okunu at :  Ok kişisi okunu at, işaret fişeği !

Okku ,anu at  : Atılan oku gör, oku , idrak et ve o an’a ait değerlendirmeni yap ve sen de bir Ok at !

Aynalama yöntemiyle atılan okun muhatapları ve mesajı anlaşılmaktadır.

Atılmış bir Ok gibi gelen ata bozulmuş töreyi düzeltmeye, dağılmış budunu toparlamaya geldi, gönderildi, selam olsun kutlu tinine sevgili atam, Türk Yalvaçı… Ok’lar hakkındaki ilk bilgiyi sevgili atabeyim, kutlu kağanım Sayın Oktan Keleş’in eserlerinden öğrenmiştik.

Atılmış olan ok; O çağa, O an’a atılıyor. Nereden ? Ok’ların katından… O öğreti tekrar ayağa kaldırılıyor. Sen Ey ! Türk evladı atılan Ok’un nişanesini bul ! ( Aynı Tonyukuk yazıtı gibi ) Oku ! 

Lazım gelen çağa, an’a atılan sen Ey Kutlu kişi! Öyle bir Ok at ki çağları delsin ! hangi çağları ? İleri? Geri ? HEPSİ ! Hakikat okunu sen atacaksın ! Bu ok son ok ! Delip geçen ok ! Karanlığı delip geçen yıldızın nurundan parıldayan ok ! Atabeyim, Kutlu kağanım….  

 

Yazımızı Atılmış Ok yazıtlarında bahsedilen hususlara değinerek bitirelim. 

’ Türk milleti hanını bulmayıp Cinden ayrıldı, hanlandı. Hanını bırakıp Çine tekrar teslim oldu. Tanrı şöyle demiştir: Han verdim, hanını bırakıp teslim oldun. Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk Sir milletinin yerinde boy kalmadı. Ormanda taşta kalmış olanı toplanıp yedi yüz oldu. İki kısmı atlı idi, bir kısmı yaya idi. Yedi yüz kişiyi sevk eden büyükleri şad idi. Katıl dedi. Katılanı ben idim. Bilge Tonyukuk. Kağan mı alayım, dedim. Düşündüm. Zayıf boğa ve semiz boğa arkada tekme atsa; semiz boğa, zayıf boğa olduğu bilinmezmiş derler diyip, öyle düşündüm. Ondan sonra Tanrı bilgi vermediği için kendim bizzat kağan kıldım. Bilge Tonyukuk Boyla Bağa Tarkan ile beraber İltiriş Kağan olunca güneyde Çini, doğuda Kıtayı, kuzeyde Oğuzu pek çok öldürdü. Bilicisi, yardımcısı bizzat bendim. Çogayın kuzey yamaçları ile Kara Kumda oturuyorduk.’’

Baran kardeşimin yazısında bahsettiği ‘’ Türk Sir budun ‘’ mevcut Türk toplulukları arasında ayrı özel bir yeri olan  topluluktu. Onlar gök soylu Aşinalardandı. Türk Hanlarının çıktığı mümtaz topluluk. Atılmış ok geldiğinde bu mümtaz topluluktan ‘’ 700 ‘’ kişinin kaldığını söylüyor yazıtında. Buradaki 700 rakamsal ifadesini ‘’ Yedi Yüz, sima, kişi ‘’ olarak düşündüm. Niye? Çünkü önemli olan nicelik değil nitelikti. Sayısal kalabalıktan ziyade, öğretinin, kodların taşınması ve muhafazasıydı önemli olan. Bu yüzden 700 kişiye ihtiyaç olmamalıydı, yedi kişi yeterliydi. Niye mi böyle düşündük ? Yedi ata sırrı, yedi kat gök ve yer sırrı, Kul Hoca Ahmet yedi atana rahmetteki pirimizin pirinin söylediği yedi atadan dolayı. Atılmış ok geldi, bu yedi ata kodunu muhafazaya aldı ve tekrar cari kıldı. Ayrıca bu yedi kişi 700 kişilik bir toplulukta sırlanarak gizlenmiştirde. Bu yedilerin büyüğü Atılmış oku tanıdı, bildi ve bize katıl dedi. Atılmış ok Aşitelerden olduğu için Türkün başına geçecek Aşina soyundan han’a rehberlik edecekti. Zayıf boğa semiz boğa ifadeside kadim Türk geleneğindeki, ad alma seromonisine göndermedir. Bu kişilerden hangisinin semiz boğa gibi güçlü kuvvetli olduğunu tespit ettikten sonra onu kağan kılacağım diyor.

‘’ Kağanım benim kendimin Bilge Tonyukukun arz ettiği maruzatımı işiti verdi. Gönlünce sevk et didi. Kök Öngü çiğneyerek Ötüken ormanına doğru sevk ettim. ‘’

Yazıtta ‘’ Ötügen Yığış ‘’ diye geçen ifadeyi orman diye anlamını daraltarak vermişler muhtemelen. Yığış, yığın oluşturulan, toplanılan, adeta bir panayır, organizasyon yeri gibi olan yer demektir. Bu yerde Ötügen yasaları geçerlidir. Söylenir, yaşanılır. Ötügen yığış aynı atabeyimin Bekke meselesinde de değindiği bir toplanma yeridir, toy yapılan müstesna alanlardır Türk budunu için.

‘’ Haberci getirdiler. Sözü şöyle: Yarış ovasında yüz bin asker toplandı der. O sözü işitip beyler bütün dönelim, temiz edepli olmak iyidir dedi. Ben şöyle derim, ben Bilge Tonyukuk: Altun yığışı aşarak geldik. İrtiş nehrini geçerek geldik. Geleni cesur dedi, duymadı. Tanrısal güç sahibi Umay ana , mukaddes yer, su üzerine çöküverdi her hâlde. Niye kaçıyoruz? ‘’

Atılan ok savaşacakları düşman sayısını hiç önemsemiyor, dönelim diyenlere geldiği yerin maliklerinden olan Umay anayı hatırlatıp karşımızda Tanrısal güç bilgisine sahip kimse yok, gök bizimle deyip düşmanlarını perişan ediyor.

‘’ Biz de Ordu sevk ettik. Anıyı geçtik. İnci nehrini geçerek Tinsi Oğlu denilen Bengü Ek dağını aşırdım. Demir kapıya kadar eriştik. Oradan döndürdük. İnel Kağana korkup … Tezik, Tokar …ondan berideki Suk başlı Soğdak milleti hep geldi, baş eğdi … Türk milletinin Demir Kapıya, Tinsi Oğlu denilen dağa ulaştığı hiç yokmuş. O yere ben Bilge Tonyukuk ulaştırdığım için…’’

Burada da sembolik bir anlatım göze çarpmakta. Tinsi oğlu ifadesi Ruhanilerden olanları ve bu varlıkların  göründüğü  Bengü  dağ anlatımıyla Atılmış ok orduyu bu ruhanilerle buluşturup adeta zihni ve ruhi güçlerini tazelediğini anlatıyor. ( Benzeri ana tanık 80 Kalperene selam ola ) Demir kapının ardında ne vardı ? Onuda siz sayın okuyucularımızın tefekkürüne havale ettik. Buralara o topluluğu kendisinin getirdiğini, daha önce böyle bir olayın olmadığını söylüyor.

‘’ İltiriş Kağan kazanmasa, yok olsa idi, ben kendim, Bilge Tonyukuk, kazanmasam, ben yok olsa idim, Kapğan Kağanın, Türk Sir milletinin yerinde boy da, millet de, insan da hep yok olacaktı. İltiriş Kağan, Bilge Tonyukuk kazandığı için Kapgan Kağanın, Türk Sir milletinin yürüdüğü bu Türk Bilge Kağanı Türk Sir milletini, Oğuz milletini besleyip oturuyor.’’

Burada Tengrinin yardımıyla ben, Atılmış ok kazandım ve Türk sir budun yok olmadı diyor. Başıboş bırakılma yoktu Tengrinin sisteminde. Kutlu Oğuz ata dedeme, Ok topluluğuna, Sir buduna selam olsun. Gerilmiş bir yay gibi kurulu, alev alev bir temren gibi parlayan Okyay’a, Kağanıma selam olsun. Tengri biz menen….

 

Orkun AKAR 

 

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,4361  Bu yazı 684 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 22 Ocak 2022 Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Dine Gel...
  • 19 Aralık 2021 Babil İfsadı
  • 18 Kasım 2021 Dünya Değişiyor... Bunu Suda Hissediyorum... Bunu karada Hissediyorum... Havada Koklayabiliyorum
  • 31 Ekim 2021 Çatı Kavram Olarak İnsan;
  • 1 Temmuz 2021 Hız Körlüğü
  • 22 Mayıs 2021 Evren Hapishanesinin Kodu: Kuantum Dolanıklığı mı?
  • 3 Mayıs 2021 Evren Hapishanesi ve Zaman
  • 28 Ekim 2020 KÜN EMRİ İLE VARA ÇIKANA ZAN PERDESİYLE DOKUNMA ÇABASI
  • 15 Ekim 2020 Artemis Antlaşması
  • 16 Eylül 2020 TİNİN SANA NE DER? KODU ÇÖZ! GİYSİNİ GİY GEL!
  • 5 Eylül 2020 KUYUDAN SU / SIR ÇEKENLER
  • 1 Temmuz 2020 Dabbet Ül Arzdan Dabbetül Arşa
  • 18 Haziran 2020 Bekke Protokolüne Karşı Protokol mü? Cekke Steli Ne İçin Dikilmiş?
  • 29 Mayıs 2020 Öyle Bir Ok At Ki!
  • 14 Mayıs 2020 Mu Han Met : Yüksel Ey Türk! Senin İçin Yükselmenin Hududu Yoktur!
  • 5 Mayıs 2020 Tetragrammaton: Ben Benim!
  • 15 Nisan 2020 New York: Ben Bununla Yepyeni Bir Başlangıç Yapacağım Eski New Yorkta Eğer Orda Yapabilirsem, Her Yerde De Yapac
  • 11 Mart 2020 Şeytan Sizi Fakirlikle Korkutur
  • 31 Mayıs 2019 Da Vinci Ve Vitrivius Adamı Üzerine Analizler
  • 29 Mayıs 2019 Kabeyi Yıkacağı Hadisle Zikredilen Habeşli Köle Vurgusuna Dair Kısa Analiz

  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,989 µs