En Sıcak Konular

Dr. Hamdi Cenk Düzgit

Köşe Yazarı
Dr. Hamdi Cenk Düzgit
21 Kasım 2018

Virüs İle İlgili TefekkürÖncelikle;bize, yenilikçi sorgulayıcı bakış açısı ile Hayat’a bakmayı öğreten sayın Oktan Keleş Sultanıma teşekkür etmek istiyorum.Tefekkür ile öğrenmek ,yaşamak ve hareket etmek nasip olsun inşallah.

Bu tefekküre başlamam ; bir “rüya” aracılığı ile oldu. Rüyam'da ; SARS virüsü ile melezlenmiş başka bir virüsün, insan beyinlerindeki frontal loba etki ederek,insanlardaki ahlaki değerleri yok etmesi ve toplu şehvet ve şiddet dürtülerini aşırı aktifleştirmesi söz konusuydu.Bu yeni virüs yüzünden, belirli bir bölgede etkilenen insanların neredeyse tamamına yakını , bir çeşit zombiye dönüşmüş,ancak sadece şiddete değil,aşırı cinsel sapkınlığa da yöneliyorlardı.Toplumsal bir kalkışma söz konusuydu.Hollywood filmlerinin aksine,rüyamda virüsten etkilenen insanlar,hemen saldırgan birer zombiye dönüşmüyor,önce 1-2 gün süren aşırı cinsel dürtüleri nedeniyle,sokaklarda ve heryerde tecavüz ve cinsel saldırılara kalkışıyorlardı.Virüs ; grip gibi solunum yoluyla ve cinsel yolla bulaşıyordu.

Şeytanilerin ürettiği bu virüsü,önceden belirlenen yere hava yolu ile attıklarını duydum rüyamda.Sadece insanlar etkilenmişti bu virüsten.

Belirlenen hedef bölgede,hayati önem taşıyan yer altı tesisleri vardı.Bu bölgeye virüs yoluyla sızıp,karışıklık yaratıp,oradaki hayati araştırmaları kaçırmak amacındaydılar...
Gerçek dünyada,Hollywood ; zombi senaryosu üzerine onlarca film ve dizi çekti.En bilinenleri arasında Dünya Savaşı Z ve Yürüyen Ölüler var…Dünyada karmaşa ,kaos…Tam da şeytanilerin istediği şey…


  
Bu rüya üzerine 3 gün düşündüm ve önce Kuran'ı ve virüsleri anlatan makaleleri açtım.

Allahualem.Her zaman en doğrusunu Allah bilir.Buradan itibaren , ayetleri tek tek Türkçe anlamları ile yazdıktan sonra kendi yorumlarımı da arada yazacağım.

Önce Virüs nedir açıklamakla başlayalım,çünkü rüyamda bir çeşit melez virüs vardı.

Virüs nedir?


 
Latinceden gelen virus kelimesi zehir,toksin anlamına gelmektedir.

Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleridir.

Virüsler: hayvanlardan ve bitkilerden, bakterilerin de içinde bulunduğu mikroorganizmalara kadar her türlü canlı şekillerine bulaşabilirler.

Virüslerin canlı olup olmadığı tartışması sürmektedir.

Şu anda, Virüslerin kökenini açıklamaya çalışan üç ana hipotez vardır:

Gerileme hipotezi

Virüsler bir zamanlar, şimdiki boyutlarından büyük parazitik küçük hücreler olabilirler. Zamanla, parazitlik için gerekli olmayan genlerini kaybetmiş olabilirler.

 Hücresel kökenli hipotezi

Bazı virüsler kendilerinden daha yüksek organizma hücrelerinden kaçan DNA ya da RNA parçalarından evrimleşmiş olabilirler.

Birlikte evrim hipotezi

Ayrıca ilk-virüs hipotezi de denmektedir ve virüslerin ilk hücrelerin ortaya çıkmasından bu yana hücresel yaşama bağımlı olarak milyonlarca yıl boyunca karmaşık protein ve nükleik asit komplekslerinden evrimleştiğini önermektedir.

Rüyamda; etkilenen insanların yaşadığı aşırı cinsel dürtüler ve şiddet hareketleri bana Lut peygamberin kavminin son günlerini hatırlattı.Lut peygamberin kavmi de; sapkın cinsel davranışlar gösteriyordu.Konuyla ilgili ayetleri buldum.

HİCR 72 : Le amruke innehum le fî sekretihim ya’mehûn

(Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” dediler.
1.le amru-ke : senin ömrüne andolsun (yemin olsun)
2.inne-hum : muhakkak ki onlar
3.le fî sekreti-him : elbette, muhakkak sarhoşlukları içinde
4.ya'mehûne : bocalıyorlar
Mealen Ayet; insan ömrüne(yaşamına) yemin edilerek,dikkat çekilerek başlıyor.Cinsel sapkınlığa düşmüş toplum,bir çeşit sarhoşluk kendinden geçmişlik içinde tarif ediliyor ve Melekler,Lut'a "seni anlayacak,dinleyecek durumda değiller" diyor.
Ayette geçen umr(amru), sekret ve mehune kelimelerini bir bir gözden geçirelim:
Umr(amr) : ömür,yaşama.  Ar ˁumr عمر [#ˁmr msd.] yaşam (= Aram ˁūmrā עומרא a.a. < Aram #ˁmr עמר yaşama )
Ömür(umr) kelimesi ENBİYA 44 içinde de geçiyor : Bel metta’nâ hâulâi ve âbâehum hattâ tâle aleyhimul umur(umuru), e fe lâ yerevne ennâ ne’til arda nenkusuhâ min etrâfihâ, e fe humul gâlibûn
Doğrusu biz, onları ve atalarını yaşattık hattâ o ömür onlara uzun geldi, fakat şimdi görmüyorlar mı o Arzı etrafından eksiltip duruyoruz, o halde galip onlar mı?
Umr kelimesi,yaşam ömür ve canlılık ile bağlantılı bir kelime gibi duruyor.Virüsler; üreyebilmek ve hayatta kalabilmek için,canlı/ömürlü hücrelere ihtiyaç duyarlar.Ayetin daha ilk cümlesinde, benim hipotezimi destekleyen bir açıklama var."Ömrüne and olsun!"

Geçelim ikinci cümledeki sarhoşluk,kendinden geçme hali anlamına gelen "sekre" kelimesine...

sekret(sekr): sarhoşluk,baygınlık,kendinden geçme,sekerat(ölüme giden baygınlık) hali

Bu kelimeyi sesli olarak telaffuz ettiğimde hemen aklıma şu ses olarak benzer kelimeler geldi.

Sekret kelimesine ses olarak benzeyen kelimeler: sekresyon(salgı...),sekret(gizli),sacred(kutsal),sekar(alevli cehennem)

Hemen sekr kelimesinin Kuran'da geçtiği diğer ayetleri araştırdım.Ve hipotezimin 2.desteğini buldum.

KAF 19:Ve câet sekratul mevti bil hakk(hakkı), zâlike mâ kunte minhu tehîdu.

Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, “İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir” denir.

1.ve câet : ve geldi
2.sekretu : sarhoşluk
3.el mevti : ölüm
4.bi el hakkı : hak ile
5.zâlike : işte bu
6.mâ kunte : senin olduğun şey
7.min-hu : ondan
8.tehîdu : kaçıyorsun

KAF 20:Ve nufiha fîs sûr(sûri), zâlike yevmul vaîdi.
(İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sûr’a üfürülecek. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği gündür.
1.ve nufiha : ve üflendi
2.fî es sûri : sur'a
3.zâlike : işte bu
4.yevmu : gün
5.el vaîdi : tehdit, ikaz
Kaf suresi 19 ve 20.ayetlerde ; adeta insanların sekre içinde ölüm sarhoşluğunda ,Sur'u bekledikleri yazılı.Ölümden sonraki yeniden diriliş için Sur...

Sur ne anlama gelir?

1-Sur: Arapça ṣwr kökünden gelen ṣūr صور  "boynuz, av borusu" sözcüğünden alıntıdır.

Ses olarak benzer bir başka söylenişi de şöyledir;

2-Sur: Arapça swr kökünden gelen sūr سور  "duvar, özellikle savunma duvarı" sözcüğünden alıntıdır.

Harf olarak baktığımızda Kaf 20'de elbette ilk anlam kast edilmiş diyebiliriz.Yani belirli bir ses frekansını takip eden ,insanları uykusundan/ölümden uyandıran bir ses.Ancak,sessel olarak benzediği için 2.manayı ele alırsak da,bize "savunma duvarı" anlamını verir ki,bu da insan vücudundaki bağışıklık sistemi olan savunma duvarlarını akla getirir.Ayrıca; beynimiz zararlı etkilerden koruyan duvarada Kan Beyin Bariyeri adı verilir.

Her iki anlamı kendi yorumumla birleştirince ortaya şu çıkıyor: Bağışıklık savunma duvarı yıkılınca, insanlar-öldü sanılan insanlar- ayağa kalkar ve bir çeşit sarhoşluk duygusu ile şiddetle etrafa dağılırlar...Sur kelimesini şimdilik bu kadar açıklayıp,konuyu dağıtmadan devam edelim.

Hicr 72'de geçen Sekr kelimesi ile ses olarak benzeyen bir diğer kelimede "sekresyon" kelimesi ve işin ilginç yanı o bu kelime de Tıp ile ilgili...

Sekresyon: Sekresyon,bir materyelin bir noktadan diğer bir noktaya ilerlemesidir.Örnek olarak salgı bezinden salgılanan kimyasal maddenin hücreden veya bezden çıkışı gibi.Bakterilerdeki sekresyon; etkin moleküllerin(protein,enzim,toksin) harekete geçmesi yer değiştirmesi işidir.Bakteri içinde veya bakteri içinden dışarı doğru olabilir. Sekresyon,"canlı"larda ve özellikle bakterilerde,doğal ortamlarında hayatta kalabilme ve hareket kabiliyetlerini koruma anlamında çok önemli bir mekanizmadır.

Sekresyon dilimizde salgı olarak da geçer ki Latincede secernere, secret- ayrışmak, (sıvı) süzülmek, salgılamak anlamları taşır.

Sekresyon kelimesi ne ilginçtir ki; canlıların hayatta kalabilmeleri için son derece önemli olan bir mekanizmayı anlatıyor.Kuran'da söz konusu ayetleri düşündüğümüzde,bunun tesadüf olamayacağı anlamını çıkardım.

Sekr kelimesine sessel olarak benzeyen , ingilizce "secret" kelimesi de gizli,örtülü anlamına geliyor.Ne ilginç değil mi?Virüsler doğada yaşayamayan/gizli/cansız iken; insan ve benzeri organizmaların vücutlarında, tabiri caiz ise canlanırlar.

Sekr kelimesine sessel olarak çok çok benzeyen diğer kelime de Kuran'da sekar olarak geçiyor...Sekar'ı belki de en iyi anlatan ayetler Müddesir Suresinin 27-30 arası ayetleri.Şimdi hepsini teker teker yazalım ve sabırla kelimelerine ayıralım:


MÜDDESİR 27:Ve mâ edrâke mâ sekar
Sekar'ın ne olduğunu bilir misin?
1.ve mâ edrâ-ke : ve ne olduğunu sana bildiren
2.mâ : nedir
3.sekaru : sekar, alevli ateş (cehennem)

MÜDDESİR 28:Lâ tubkî ve lâ tezer
(Yakıp tüketir etinden) bakiye bırakmaz ve (ölüme de) terketmez (azapları devam eder).
1.lâ tubkî : yakıp tüketir, bakiye bırakmaz
2.ve lâ tezeru : ve terketmez, bırakmaz

MÜDDESİR 29: Levvâhatun lil beşer
İnsana susamış bir susuzdur,
1.levvâhatun : etrafını (derilerini) yakıp kavurucu
2.li el beşeri : insan için, insanın

MÜDDESİR 30:Aleyhâ tis'ate aşar
Üzerinde on dokuz
1.aleyhâ : onun üzerinde vardır
2.tis'ate aşare : on dokuz (19)

Ayetlerdeki Sekar için şu açıklamaları yapmışlar; alevli ateş,insanları terk etmeyen, ölmelerine izin vermeyen hep azap veren,insana susamış ve üzerinde 19 olan bir şey...
Rüyayı bir kez daha düşününce, Hicr 72 deki sekr halindeki insanlar ile, Kaf 19-20 ve Müddesir 27-30'da anlatılan şey arasında Tıbbi bir olay bağlantısı kurdum.İnsanları ateşle yakan,ölmelerine izin vermeyen ancak onlara azap veren bir virüs...

Ancak,şu ana kadar, Müddesir 30'da; sekarın üstündeki 19'un virüs ile olan bağlantısı bulamadım.Bunu da inşallah ilerleyen zamanlarda,bizi takip eden virolog,genetikçi ve immunolog arkadaşlar araştırıp, Türk Devletinin hizmetine sunarlar.

Şimdi Hicr 72'deki son kelimede geçen mehune kelimesine bakalım;

HİCR 72 : Le amruke innehum le fî sekretihim ya’mehûn
(Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” dediler.
1.le amru-ke : senin ömrüne andolsun (yemin olsun)
2.inne-hum : muhakkak ki onlar
3.le fî sekreti-him : elbette, muhakkak sarhoşlukları içinde
4.ya'mehûne : bocalıyorlar

mehune:bocalamak,şaşırmak olarak çevirilmiş.

Rüyadaki melez virüs insanların frontal lobuna etki ediyordu.Onları sarhoş,baygın,şaşkın yapıyordu. Peki Frontal lob nedir? İnsanda ne işe yarar?


 
Frontal lob, frontal korteks veya lobus frontalis= beynin ön tarafında yerleşimli, bilinçli düşünmeden sorumlu olan beyin bölgesi.

Peki bir hastalık nedeniyle etkilenirse yani fonksiyonunu kaybederse ne oluyor?

Fonksiyon bozuklukları;

*Dikkat süresinin kısalması
*Dürtü kontrol sorunları(!!!)
*Hiperaktivite(!!!)
*Zamanı planlamada yetersizlik
*Duygusal donukluk
*Yanlış anlama eğilimi(!!!)
*Yetersiz muhakeme yetisi
*Öğrenme güçlüğü
*Sosyal yetersizlik

Prefrontal korteks(frontal lobun en ön kısmı) hasarı dürtü kontolünde yetersizlik, öfori, enerji artışı, agresyon, şiddet ve sosyopatiye yol açabilir.

Dürtü kontrol bozuklukları ile ,aşırı şiddet ve aşırı cinsel eğilimler direkt olarak bağlantılıdır...Bu durumda kolay bulaşan bir akut solunum yolu virüsü ile,frontal lob fonskiyon bozukluğu yapan bir diğer virüs ,etkisi arttırılarak melezlenirse,ortaya bir çeşit "zombi virüsü" çıkabilir!

Ensefalit(beyin dokusu iltihabı) yapabilen pek çok virüs tanıyoruz Tıp dünyası olarak...Toxoplasma,CMV,Kuduz,HIV,HSV-1 ve 2,VZV,Mumps(kabakulak),Hemafilus influenza(grip), vb gibi pek çok virüs,yaptıkları hastalık seyirlerinde beyni etkileyebilirler...

Bu durumda,Şerli odakların, böyle bir virüs melezlemesi yapıp,istedikleri alanda,belirli süreler için toplumsal olayları tetikleyebilecekleri göz önünde bulundurulmalı ve bu tehdide karşı tedbir mutlaka alınmalıdır.Şeytaniler;hali hazırda Flakka adı verilen hap ile , kullananı aşırı saldırgan hale getiren bir yol buldular bile…


Peki bütün bunları düşündükten sonra ,yeni bilgiler ışığında ,Kuran'daki bu sapkın kavime ne oldu?

Hicr 73:Fe ehazethumus sayhatu muşrikîn

Derken, güneş doğmaya başlarken onları, o sayha, korkunç ses tutuverdi.

1.fe : böylece
2.ehazethum : onları aldı, yakaladı
3.es sayhatu : bir sayha (korkunç ses dalgası)
4.muşrikîne : müşrikler

Yani bir ses frekansı ile etkisiz hale getirildiler,helak oldular.

Hicr 74:Fe cealnâ âliyehâ sâfilehâ ve emternâ aleyhim hıcâraten min siccîl

Derhal şehirlerinin üstünü altına getiriverdik ve üzerlerine siccilden taşlar yağdırdık

Hicr 75:İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn

Elbette bunda düşünce ve anlayışı olanlara deliller vardır.

Biz de inşallah ,bu ayetlerde anlatılan delilleri ciddiye alıp, tedbir alanlardan olalım...Unutmayın; bir "ses" onlara yetti...Biz o "sesi" bulanlardan olalım.

Dr.Hamdi Cenk Düzgit

 https://www.onaltiyildiz.com/?haber,7041/virus-ile-ilgili-tefekkurBu yazı 2,235 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Aralık 2022 Adguk Perspektifinden Kiramen Katibin - Ki Ram Yazıcıları - Tanrının Kod Yazıcıları
  • 13 Ekim 2022 ADGUK-TANRININ GÖZÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM-TANRININ YAZILIMI
  • 4 Ağustos 2022 Maddeyi İkna Gücü 2.Bölüm - Tengri Kulı Bitidim - Kulbak Ata'nın Sırrı - Tengri Kodunun Dili
  • 26 Ocak 2022 Adguk'a Göre Madde-Atomaltı Parçacıklar - Maddeyi İkna Gücü
  • 12 Ocak 2022 ADGUK Hakkında-1
  • 5 Aralık 2021 Eski Dünya Tasviri - Kuran'da Dune - Dünya İlişkisi
  • 2 Temmuz 2021 Temur Zebur İlişkisi - Demirin Sırrı - Sırlı Maden
  • 6 Mayıs 2021 Madde Nedir - Temel Kuvvetler - 4 Ana Unsur - Oz Çarkı ile Madde/Enerji İlişkisi...
  • 11 Nisan 2021 Atasagun'daki Eski Yazılar Hakkında - Ankebut - An'ı Tutuşturan Bilgi...
  • 21 Şubat 2021 Hitit - Kadeş - Nazi Adları Üzerine Tefekkür / Uzay Büyücülerinin Sakladığı Sır
  • 12 Ocak 2021 Kambala 8'deki İsimlerin Sırrı - İbrahim'in Milletine Uyun!
  • 25 Aralık 2020 Robotlar/Od Börü-Druid-Tepegöz-Kiklop-Sibernetik Konuları Üzerine
  • 13 Aralık 2020 Anunnaki-An'ın Kanı/Anak'ın Kanı
  • 8 Kasım 2020 Türk Yazıtlarında Cibril-Ülgen Adı Ve Psychike(Psişik) Kelimeleri İle Çiy Enerjisi Bağlantısı
  • 28 Eylül 2020 Altın Elbiseli Adam Yazıtı Okuması - Elbise - Altın Post Efsanesi
  • 8 Eylül 2020 Kuyuların Sırrı- Ress ve Araf Halkı- Asa Yazılımı...
  • 16 Ağustos 2020 Tengrinin Yazılımının Koruyucuları Kamlar ve Burkan
  • 14 Temmuz 2020 Dünya Tarihinden Silinmeye Çalışılan Türk Yer ve Boy Adları
  • 28 Haziran 2020 Yerlig Han-Dabbe-Ant Frekansı
  • 19 Haziran 2020 Kafesteki Cenin- Ant Geni

  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,066 µs