En Sıcak Konular

CIA Psikolojik Harp El Kitabı

21 Mayıs 2023 09:08 tsi
CIA Psikolojik Harp El Kitabı Y. Murat Yiğit Yazdı:CIA Psikolojik Harp El Kitabı

 

CIA Psikolojik Harp El Kitabı

  

Saygıdeğer Türk Ulusu,

 

Bu el kitabı, Ronald Reagan’ın ABD başkanlığı zamanında CIA’in Orta Amerika ülkelerinde iç karışıklık çıkarma ve bunun sonucu olarak da devlet rejimini devirme amacıyla kendi oluşturduğu silahlı gerilla birliklerini eğitmek üzere hazırladığı ve gerilla liderlerine dağıttığı psikolojik harp eğitim kitabıdır.

 

İçerikteki psikolojik harp yöntemlerini okuduğunda, birçok ülkenin geçmiş ve bugünkü siyasal alanından rahatlıkla güncel örnek eşleştirmeleri yapabileceksin. Bazı psikolojik harp yöntemleri:

***

1) Yerel ve ulusal tarihin saptırılarak devlet rejiminin:

a) Öz değerlere yabancılaştırdığı,

b) Baskı ve zulüm yaptığı,

c) Diğer uluslara emperyalist bir yaklaşımla işgal uyguladığı.

 

2) Milli davranan devlet adamlarının “dış güçlerin” kuklası olduğu.

3) Halkın zihninde oluşturulacak sahte bir “milli birlik” algısının, devlet rejiminin silahlı kuvvetlerinin yenilgisini bir ön şart olarak kabul etmesi.

4) Siyaset biliminde kitle toplamak için karşısında olmak, yanında olmaktan daha kolay olduğundan “Biz/Onlar” algısı oluşturulması. Halka devlet rejiminin “onlar”, Abd destekli gerilla kuvvetlerinin ise “biz” olarak algılatılması.

5) Militanların halk desteğini elde etmek üzere insanların karşısına çıktığında nazik, saygılı ve mütevazi olmaya özen göstermesi, halkın ortak ihtiyaç ve hizmetlerinde yardımcı olmaları.

***

 

1979 yılında 43 yıldır ülkeyi yöneten Somoza hanedanlığının son başkanı, diktatör Anastasio Somoza, Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FSLN: Frente Sandinista de Liberacion Nacional) önünü çektiği bir halk devrimiyle devrildi. 

Ronald Reagan, 1981’de ABD başkanı olduktan sonra Sandinistlere karşı cephe aldı ve düşmanca bir politika izledi. 

Bu tarihten itibaren de CIA, Nikaragua’da devlet rejimine karşı gerilla savaşında kullanılmak üzere militanlar yetiştirdi. Çevirisini yaptığımız bu el kitabı da 1983 basımı olup, gerilla liderlerine dağıtılmıştır.

  

CIA

GERİLLA SAVAŞI İÇİN PSİKOLOJİK HARP

 

Devrimcinin taktik el kitabı. İlk basım CIA tarfından yapılmış olup Orta Amerika ülkelerindeki gerillalara dağıtılmıştır.

 

İçindekiler:

- Önsöz

- Giriş

- Savaşçı-Propagandacı Gerillalar

- Silahlı Gerillalar

- Silahlı Gerilla Takımları

- Ön Cephe Birliklerinin Yetiştirilmesi ve Yönetimi

- Kitlesel Toplanmaların Kontrolü

- Psikolojik Operasyonlarla Derinlikli Destek

- Ekler

 Önsöz

Gerilla savaşı, esasen bir politik savaştır. Aristo’nun insanı politik bir biçimde tanımladığı “politik hayvan”ın bizzat kendisini hedefleyerek operasyonlarını nizami savaşın bölgesel sınırlarının ötelerine taşır. 

Politik bir savaşta ana hedef, insanın kendisidir; yani gerilla harbin askeri hedefi, insan zihnidir.

İnsan beynine ulaşılıp ele geçirildiğinde artık “politik hayvan”, tek bir kurşun yemeden yenilmiş demektir. 

Gerilla savaşı, politik bir ortamda doğar ve gelişir. Amacı, bu politik ortamı oluşturan insanların siyasi görüşlerine egemen olarak zafer kazanmaktır. 

Gerilla savaşının siyasi bir savaş olarak tanımlanması, psikolojik operasyonları sonucu belirleyen karar verici etkenlere dönüştürür. Böylece hedef, tüm toplumdur: bizim silahlı kuvvetlerimizin, düşman silahlı kuvvetlerinin ve tüm sivil toplumların beyinleri. 

Giriş

 1. Genel Bakış 

Bu el kitabı, psikolojik operasyonlarda görev alacak gerillaların eğitilmesi ve bu yöntemlerin Nikaragua’da Özgürlük Savaşçılarımız tarafından yürütülen demokratik ve hıristiyan haçlı seferinde kullanılması amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Savaşçı-Propagandacı Gerillalar 

Psikolojik operasyonlardan en yüksek verimi alabilmek için her aday, yüz yüze savaşta neden savaştığının bilincinde olan ve bu doğrultuda motive olmuş bir asker gibi, yüksek düzeyde bir politik farkındalık ile motive olmuş olmalıdır. 

Bu ölçüde bir politik farkındalık da grup dinamikleri ve özeleştiri mekanizması ile beslenir. Grup içi tartışmalar, adayın ruhunu diri tutar ve tek bir düşüncenin herkese hakim olmasına yardımcı olur; diğer yandan da zayıf adaylar üzerinde sosyal baskıyı artırarak onları psikolojikman güçlendirir. Hedef göreve yönelik bireysel olarak yapılan özeleştiriler ise amaca doğru gerçekleştirilen eylem zayıflıklarını ve hatalarını, diğer adayların de öğrenmesini sağlayarak grubun güçlenmesine olumlu katkı sağlar. 

Psikolojik operasyonları yürütecek gerillalardan beklentimiz, Nikaragua vatandaşlarıyla kurdukları her temasta hedeflerine giden eylemlerin tümünü, onların zihninde doğrulatmayı ve haklı çıkarmayı başarabilmeleri olacaktır. Bu da her gerillanın yüz yüze iletişimde 5 ila 10 arasında mantıksal sebep üretebilerek kendisine giysisi yırtıldığında dikmek için iğne iplik, aç kaldığında yemek için yiyecek, tehlikede olduğunda sığınacağı sığınak, soğukta kaldığında da ısınacağı barınak verilmesine yerli halkı ikna etmek demektir. Diğer yandan gerillanın aç kalması, soğukta kalması, yıpranması, vs. gibi durumlar da onun hedefine giderkenki karşılaştığı zorlukları, kensidi için psikolojik bir dayanıklılığa dönüştürmüş olacaktır.

Gerilla bunu başardığında, rejim güçlerinin propagandası halk nezdinde hiç bir zaman etkili olamayacaktır. 

3. Silahlı Propaganda 

Silahlı propaganda, gerçekleştirilecek her eylemi ve silahlı gücün halka karşı olumlu tutumundan doğacak olan iyi izlenimi kapsar; ancak zoraki beyin yıkama eylemlerini içermez. Dolayısıyla silahlı propaganda, halkın gerillalara karşı olan olumlu tutumunu güçlendirirken, bunu güç kullanarak yapmaz. 

Kırsaldaki ve kasabalardaki silahlı gerilla kuvvetleri, silahlarının yerli halka karşı olan bir güç değil, tam tersine baskıcı Sandinista hükümetine karşı yerli halkın yanında olan bir güç olduğunu vurgulayacaktır. Bu da insanlarla yakın ilişkiler kurmaktan geçer; şöyle ki: Kuvvetlerimiz silahlarını bir kenara asıp halka ekinlerini biçmekte, tahıl hasadında, balıkçılıkta, inşaat işlerinde, vs. yardım edecek, gençlere silahlar hakkında bilgi verecek, boş silahlar verip kendilerinin incelemesine izin verecek, yapılacak operasyonları onlara basitçe anlatacak, bu silahların onların özgürlüklerini kazanmalarına nasıl yardımcı olacağı propagandasını anlayacakları şekilde yapacak, hükemete karşı hastane, eğitim hizmetleri ile vergilerin düşürülmesi gibi isteklerinin yapılması hususunda yüreklendirecektir. 

Tüm bunların amacı, yerel halkın gerillalarla ve silahlarla beraber tek bir kimlik oluşturması ve böylece  silahların, baskıcı devlet rejimine karşı mücadelede kendilerini koruyan kendi silahları olduğuna inandırılmasıdır. 

4. Silahı Propaganda Birlikleri 

Propaganda birlikleri, halkın gerillalara destek vermesini sağlayacak ve milli direnişi kıracak şekilde, ikna kabiliyeti ve motivasyonu yüksek elemanların içinden seçilir. Seçim kriterinde elemanların halkın içinde günlük konuşmaları ikna edici biçimde yapabilmesi, eğitimli ve bilgili olmalarından çok daha fazla önemlidir. Birliklerin operasyonları, örtülü şekilde gerçekleştirilir ve sahadaki gerilla savaşının taktik amaçlarıyla da örtüşür. 

5. Ön Cephe Birliklerinin Yetiştirilmesi ve Yönetimi 

Psikolojik harbin “ön cephesi”, birbirinden kopuk ve habersiz hücre tipi sosyal grupların oluşturulup çekirdek ideal etrafında sürekli beslenerek, ana harekat zamanı geldiğinde birbirlerine füzyonu ile büyük bir psikolojik saldırı hattının oluşturulmasıyla kurulur.

Bu hücre tipi gruplar iş adamları, avukatlar, doktorlar, öğretmenler, siyasetçiler, kanaat önderleri, vs. gibi zararsız görünecek ve “sosyal haçlı seferi askerleri” olarak görevlendirilecek konumdaki kişilerden seçilerek oluşturulur. Nikaragua rejimine karşı başlatacağımız “demoktratik devrim”, uygulamaya geçtiğinde de birbirinden bağımsız ve habersiz bu hücreler, bizim planlarımız doğrultusunda birleştirilerek toplumun tümü üzerinde yoğun ve hızlı psikolojik harekatlar düzenlenebilmesine olanak sağlar. 

6. Kitlesel Toplanmaların Kontrolü 

Kitlesel hareketlerin ve mitinglerin kontrolü, içerden fedailerin, haberci ve ulakların, olayların ilk kıvılcımını yakan şoklama birimlerinin, aynı zamanda sinyalleşme amacıyla da kullanılan afiş taşıyıcılarının ve slogan atanların koordinasyonuyla sağlanır. 

Bu kadrolar gençlik gruplarının, öfkeli toplulukların veya profesyonel derneklerin içine yerleştirildiğinde, grupların kendi amaçlarını manipule ederek bizim amaçlarımıza hizmet etmeye başlayacaklardır. Gruplara hakim kılacağımız psikolojik etmen, belirlediğimiz zamanda ortaya çıkmasını planladığımız “haklı şiddet” tutumu olacaktır. 

Tüm bunlar, büyük kitleler içine yerleştireceğimiz küçük gruplarla yapılabilir: militanlarımız büyük kitlelere, sayılarının çok fazla olduğu ve arkalarının sağlam olduğu algısını yerleştirir. 200 - 300 kişilik tahrikçi gücü ile 10.000 - 20.000 kişiyi içine alabilecek bir kitle etki altına alınabilir. 

7. Yandaşlarımızın Desteklenmesi 

Hedef toplumun sosyal ve siyasal zayıflıklarının propagandacı-savaşçı gerillalarla, silahlı propagandayla, örtülü şebekelerle ve kitlesel eylemlerle kötüye kullanılmasıyla ve sömürülmesiyle, yandaşlarımız desteklenmiş olur. 

Savaşçı-propagandacı gerillalar, sürekli devam eden bir beyin yıkama ve motivasyon sürecinin ürünüdür. Hedefleri, tüm Nikaragua halkının ve tüm dünyanın gözünde, başlattığımız hareketin ne kadar adaletli ve yüce olduğunu göstermektir. Gerillalar, kendilerini halkın yanındaymış gibi göstererek hareketimize karşı doğacak olan ilgiyi artıracak, bu da devlet rejiminin elindeki gücü alarak bize aktarılmasını sağlayacaktır.

 Silahlı propaganda ise bu kimliklendirme sürecini  hıristiyan gerillalarla, onlara yakınsama noktaları (bir araya gelme, toplanma olanakaları) sağlayarak genişletecektir.

 Silahlı propaganda birimleri de gerilla savaşını ülkenin tümüne yaymak için kademeli bir ikna etme planı oluşturacak, böylece hareketimizin gözleri ve kulakları olacaktır.

 Gerilla savaşındaki örtülü şebekelerimiz, halkın içine yerleştirdiğimiz hücre tipi bağımsız grupların birleştirilmesi emri veriliğinde, içerde sosyolojik olarak kırbaçlama etkisi yapacaktır.  Gerilla eylemleriyle de paralel bir şekilde ilerlediğinde, bu sızma taktiği ile devlet rejimini sallayarak yönetimi ele geçirmiş olacağız.

 Halk arasındaki geniş taban desteğini doruklara çıkaracak olan kitlesel toplantılar ve mitingler, operasyonun daha sonraki aşamalarında devreye girecektir. İşte bu an, rejimi devirmenin ve kendi devrimimizi tüm halk tabanının desteğiyle beraber açık bir devrim haline getirmemizin anı olacaktır.

 Gerilla savaşının taktik amacı, düşmanın zayıflığı hedef alınarak askeri direnç kapasitesinin ve psikoloji harp eylemleriyle de paralel olacak şekilde aynı anda sosyopolitik gücünün yok edilmesidir. Gerilla savaşında belirlenen amaçlara ulaşılması için, diğer tüm askeri harekat türlerinden daha da yoğun olmak üzere, psikolojik harp eylemleri mutlaka askeri eylemlerle eşzamanlı olmalıdır.

 Savaşçı-Propagandacı Gerillalar 

1. Genel Durum 

Bu bölümün amacı, gerilla harekatının sosyal-psikolojik etkisini en yükseğe çıkaran, gerillayı savaşçılığının yanında ayrıca bir propagandacıya dönüştüren psikolojik harp tekniklerini tanıtmaktır. Gerilla harekatında koşullar, psikolojik savaş için çok yönlü hareket etmeye izin vermediğinden her gerillanın yüz-yüze ikna kabiliyetinde verimli olması esastır.

 2. Politik Farkındalık 

Gerillanın bireysel politik farkındalığı ve bu mücadelede neden yer aldığının önemini algılaması, savaşma yeteneği kadar önemlidir. Bu politik farkındalık ve motivasyon, şu şekilde sağlanacaktır:

* Savaşma kapasitesi, savaşma motivasyonunun artırılmasıyla geliştirilecektir.

* Kendisi, demokratik gerillalarla halk arasındaki kritik bir bağlantı noktası olduğunu bilecektir, ki halk desteği olmadan ne kendi, ne de diğer gerillalalar varlığını sürdürebilir.

* Yereldeki gerillalara destek verilerek halkın milli mücadeleye desteği artırılacaktır, ki bu destek, zafer elde edildikten sonraki siyaset düzleminde halkın gözünde psikolojik bir taban oluşturacaktır.

* Yerel ve milli bir hükümet inşaasında kullanılacak olan kamuoyu güveni, gerillalar ve halk içinde geliştirilecektir.

* İsyanın sivil işlerine ve milli programlara gerillaların ve halkın katkısının çok değerli olduğu vurgulanacaktır.

* Halkın desteğini almak için, yerel düzeyde her gerillanın yüz-yüze ikna kabiliyeti geliştirilecektir.

 3. Grup Dinamikleri 

Politik farkındalık ve motivasyon oluşturma, küçük birimler içindeki grup dinamikleri ile elde edilecektir. Grup tartışması ve özeleştiri, gerilla eğitimi yöntemlerindendir.

 Grup tartışmaları, küçük gerilla grupları içinde cesaret yükseltir ve düşünceleri bir araya toplayarak birleştirir. Diğer yandan en zayıf üyeler üzerinde sosyal baskı uygulayarak eğitimlerde ve gelecekte girecekleri çatışmalarda daha performanslı olmalarını sağlar. Bu grup tartışmalarında şu hususlara önem verilecektir:

* Bizim hareketimize yönelik genel bir olumlu görüş oluşturulacaktır. Yerel ve milli tarih kullanılarak Sandinista rejiminin “yabancılaştırdığı”, “baskıcı olduğu” ve “emperyalist olduğu”, hükümet içinde bazı Nikaragualılar olsa da bunların Sovyetlerin ve Kübalıların, yani yabancı güçlerin kuklaları olduğu belirtilecektir. 

*  Odak, her zaman yerelde olacaktır. Uluslararası olaylar ve konular da gerilla savaşındaki yerel tanışıklıklarla ilişkilendirildikten sonra anlatılacaktır.

* Amacımız, halkı birleştirmektir. Bu da, Sandinista silahlı kuvvetlerinin bozguna uğratılmasının esas önceliğimiz olduğu anlamına gelir. İsyan hareketimiz özgürlüğü, eşitliği, daha iyi bir ekonomiyi, daha iyi iş imkanlarını, yüksek yaşam standartlarını, kimseyi dışlamadan tüm Nikaragualılar için gerçek bir demokrasiyi sayesinde kazanacağımız çoğulcu bir politik platformdur.

* Her gerillanın kafasına, Sovyet-Küba emperyalizmine karşı ulusal egemenlik için savaşıldığı net amacı sokulacaktır. Tartışma kılavuzları gerillalara, Sandinista rejiminin adaletsizliklerini anlatacaktır.

* Halkın desteğini almak için her gerillaya, halka iyi davranmanın ne kadar önemli olduğu anlatılacaktır. Tartışma kılavuzları gerillalara, halkın tutumunun ve fikrinin belirleyici rol oynadığını, çünkü bu destek olmadan zaferimizin imkansız olduğunu belletecektir.

*  Özeleştiri, hareketimizin misyonuna katkı sağlayacak şekilde yapıcı olacaktır. Böylece gerillalar, grubun misyonu üzerinde sürekli ve olumlu bir bireysel sorumlulukları olduğuna ikna olacaktır. 

Gerilla gruplarında tartışma prensipleri:

* Ulusal ve yerel problemlerle dürüstçe yüz yüze gelinecek ve çözüm arayışlarına gidilecektir. Tartışmalar sırasında gerillalar, şu üç yöntemle yönlendirilecektir:

1) Düşünce özgürlüğü

2) İfade özgürlüğü

3) Demokratik savaşımızın amaçları doğrultusunda düşüncelerin birleştirilmesi.

 Tüm bunlardan beklediğimiz sonuç, her gerillanın yerel halkla karşılaştığında etkin yüz-yüze ikna gücünü kullanarak, mesela insanların kendisine ihtiyacı olduğunda giyecek veya giyeceklerini yamamak için iğne iplik vermesi için en az 5 ila 10 mantıksal neden üretebilmesidir. Halkın bu şekilde davranmasına ikna edilmesi başarıldığında, artık rejimin hiçbir propagandası bizim gerillalarımızı halkın gözünde “terörist” olarak tanımlayamaz.

Diğer yandan karşılaşılacak açlık, soğuk, yorgunluk, tehlike gibi durumlar da verilen savaşın amacı üzerinde gerillanın psikolojisinde ayrı bir bağlayıcı anlam yaratacaktır.

 4. Yerel Halkla Temas

 Halk desteğini almak için  gerilla liderleri, “sivillerle beraber yaşa, yemek ye ve çalış” prensibi doğrultusunda gerillalar ile siviller arasında yapıcı bir etkileşim köprüsü kuracak ve yapılan işleri kontrol edecektir.

 Sivillerle askeri taktik planları hakkında asla konuşulmayacaktır. Komünistler, halkın birincil düşmanı olarak gösterilecektir.

 Sivil halka yardımcı olacak işlerde görevlendirilecek gerillalar, silahlı propagandayı yönetmek üzere gönderilecekleri bölgelerde karşılaştıkları insanları yüz yüze ikna etmek amacıyla politik farkındalığı ve disiplini yüksek olanlardan seçilecektir. Bunlar, şu prensipleri takip edecektir:

* İnsan haklarına ve kişilerin mülklerinden doğan haklarına saygılı olunacaktır.

* İnsanların toplu halde yaptıkları çalışmalara ve işlere yardımcı olunacaktır.

* Komünist kışkırtmalara karşı kişiler korunacaktır.

* Kişilere çevre hijyeni, okuma-yazma, vb. gibi faydalı işler öğretilerek güvenleri kazanılacak ve bu güven de daha iyi bir ideolojik hazırlığın temelini oluşturacaktır.

 Bu tutumlar, insanların bizim hareketimize karşı sempatisini kazanacak ve savaşımızda düşmana yönelik istihbarat toplama, saklanma ve lojistik destek gibi yardımlarla adeta bizden biri gibi olacaklardır. Gerillalar güzel sözlerle ikna edecekler, asla silahlarını kullarak diktatörce bir biçimde ikna etmeye çalışmayacaklardır. Böyle olursa insanlar kendilerine saygı gösterildiğini hisseder ve sözlerimizi daha fazla dikkate alarak destek olmaya çalışır.

 Kalabalık alanlarda gerçekleştirilecek taktik gerilla operasyonlarının her adımında psikolojik harp adımları da bunlarla paralel olacak şekilde ilerleyecek, halka hareketimizin ana amacının barışı, özgürlüğü ve demokrasiyi getirmek olduğu anlatılacak, milliyetçilere karşı değil, Rus emperyalistlerine karşı olduğumuz vurgulanacaktır.

 5. Sonuç 

Gerilla savaşı, çok yönlü psikolojik harekatlar için uygun şartlara sahip olmadığından, savaşçı-propagandacı gerillaların insanları yüz-yüze ikna etme yolunu seçmesi, hareketimiz süresince kullanacağımız etkin bir araç olacaktır.

 Devam edecek...

 

Y. Murat YiğitBu haber 6,924 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,209 µs