En Sıcak Konular

Orkun Akar

Yazar
Orkun Akar
31 Ekim 2021

Çatı Kavram Olarak İnsan;ÇATI KAVRAM OLARAK İNSAN; BİR TASARIM MI ? VAR MI EDİLDİ ? YARATILDI MI ? KOD VE KUT BAĞINTISI

Bozdağın o mağrur yamaçlarına yaslanmış, kerpiçine, avlusuna nice sırlar gizlenmiş o buram buram biz kokan, tabiat kokan sade, mütevazi evin bahçesinde kam ateşinin başında bir kam baba toyunda Dehr ( İnsan) suresini ele almıştık yakın bir zaman önce. Kurandaki hakikatlere nasıl bakmamız ve okumayı nasıl yapmamız gerektiğini bizlere bir kez daha göstermiştiler. Link’den tekrar izleyebilirsiniz.( https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8665/kambaba-18-yasanan-kimin-sistemi----kur-an-da-her-sey-var-mi---balik-avi ) İnsan suresini baştan başa geçmiş, 2. Ayetinde geçen  ‘’ BİZ insanı bir nutfeden ( Döl / Zayıf su ) ifadesiyle burada seslenenin Kadir-i mutlak olmadığını ve başka yaratıcılardan işaretle insanı tasarlayan bir yaratıcının ifadeleri olduğunu söylemiştiler. ( Müminun-14: Sonra o damlacığı bir embriyo halinde yarattık, sonra o embriyoyu bir et parçası halinde yarattık, sonra o et parçasını bir kemik halinde yarattık ve nihayet o kemiğe de bir et giydirdik. Sonra onu bir başka yaratılışta yeniden kurduk. Yaratıcıların en güzeli Allah'ın kudret ve sanatı ne yücedir! ) Eklediğim ayette yaratıcılar diye belirtilen bir zümreden bahsedilmiş ve bir tasarımın tüm aşamaları, adeta proses basamakları çok net bir şekilde ifade edilmiş. Tasarımın hareket noktası olan damlacık / nutfeden tasarımlarını başlatıyorlar, bu damlacığı nereden aldılar ? İşte o yüzden kendi tasarımları ortaya çıktığında ‘’ Yoktan var eden yanlız O olduğu için, o nutfeyi yoktan var edemeyecekleri için yaratanların en güzeli Allah ne yücedir diyorlar. Ayrıca  Hatırlarsak Kam babamız, kutlu atabeyim ‘’ Kuranda Firavun dediki, şeytan söylediki v.b gibi ifadelerle o bahsi geçenlerin de sözleri aktarılmıştır, bunlarda haliyle vahiydir, Kuran tertibinde bu şekilde ele alınmalıdır ‘’ demiştiler. İşte İnsan ve Muminun suresindeki biz diye söyleyenin ifadelerine bu bağlamda yaklaşmalıyız ki bir anlam karmaşası yaşamayalım.

İnsan suresini işlerken İnsanın tasarlanmasını, ona bilinç ve irade verilerek yüklenen programa uygun çalışıp çalışmadığının sınandığını, yüklenen programına / fıtratına uygun davrananlarının has kullar makamına çıkabilecekleri bir ara mükafaat yerine alınacaklarını Kam babam,kutlu atabeyim tafsilatıyla anlattılar zaten. Tüm bunların ışığında bende kendimce bir okuma yapmak istedim bu yazımda kıymetli okurlarımız. Alak ve Rahman surelerinden konuyu ele alacağım müsadelerinizle. (Adem oğulları da ayrı bir yaratım,yani adem oğlu başka insan başka)

ALAK SURESİ

·       Ikra’bismi rabbikellezî halak

·       Halakal insâne min alak

·       Ikra’ ve rabbukel ekrem

·       Ellezî alleme bil kalem

·       Allemel insâne mâ lem ya’lem

·       Kellâ innel insâne le yatgâ

·       En reâhustagnâ.

·       İnne ilâ rabbiker ruc’â.

Yaratan Rabbinin adıyla oku programını. Yaratanın seni Alak isimli programla programladı  / Kodladı. Oku, kerem sahibi rabbin programında cömert davrandı ve o programında hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Rabbin programının kodlarının yazılım lisanını da sana Kalem adını verdiği alt programla sana da öğretti ki sonrasında bu program eksik, hatalı demeyesin. Programın öyle bir program ki işlemeye başladıktan sonra yeni girdi verilerini de işleyerek sana bilmediğin, yeni karşılaşacağın şeyleri de öğretecektir. Bu açık kodlu programın sana verilen iradeyi düzgün kullanamazsan seni program harici davranışa,çalışmaya itebilir. Seni yeterli ve herşeye malik olabileceğin zannına sokabilir. Bu şekilde çalışan yani sınanan programının dışına kendi bilinçleriyle çıkanlar tekrar Rabblerinin ilk tasarladığı hale adeta ham madde haline geri döndürülürler.( Yeni imal için geri dönüşüm )

İlk 8 ayet bize konuyu özetliyor. Bu bilgiler her zaman biliniyordu ehilleri tarafından ama günümüzde ayan oluyor artık kamuya. O yüzden bu günün doneleriyle,  yazılan kodun izini veren ayeti yazarak Rahman suresine geçelim.

EL lezi AL LE me bil kalem. Kalem yazma aracı, aygıtı. Yazdığı program dilini günümüz şartlarında anlayabilmemiz için verdiği done; EL mutlak tek olan 1 /0 varı yoğu kalem programıyla belletti.

A/EL : 1  LA/E : 0  Var " Yok, Açık- Kapalı  Basic yazılım dili, kodu. Ayrıca;

isLaM, kaLeM, alLaMe ... Lam ve Mim. Huruf-u Mukata harfleri. Bu harfler adeta ehilleri için kod’a erişim, müdahale, tesir, arka giriş kapılarıdır. Arap ve İbrani alfabesinin kökeni Nebat alfabesinde Lam: Yetki aracı manasına gelen çoban asası olarak betimlenmiştir. Mim : Su dalgası yani hayat manasına gelmektedir ve su dalgası olarak betimlenmiştir. Yani hayata çıkmış yaratılanlara ve işleyişlerine girebilme, bakabilme yetkisi. Hızır atanın ilmi.

RAHMAN SURESİ

·       Er rahmân(rahmânu)

·       Allemel kur’ân

·       Halakal insân

·       Allemehul beyân

·       Eş şemsu vel kameru bi husbân

·       Ven necmu veş şeceru yescudân

·       Ves semâe refeahâ ve vedaal mîzân

·       Ellâ tatgav fîl mîzân

·       Ve ekîmul vezne bil kıstı ve lâ tuhsırûl mîzân

·       Vel arda vedaahâ lil enâm

·       Halakal insâne min salsâlin kel fehhâr

·       Ve halakal cânne min mâricin min nâr

·       Rabbul meşrikayni ve rabbul magribeyn

·       Merecel bahreyni yeltekıyân

·       Beynehumâ berzehun lâ yebgıyân

·       Yahrucu min humel lûluu vel mercân

·       Ve lehul cevâril munşeâtu fîl bahri kel alâm

·       Kullu men aleyhâ fân

·       Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm

·       Yes’ eluhu men fis semâvâti vel ard(ardı), kulle yevmin huve fî şe’nin.

·       Se nefrugu lekum eyyuhes sekalân

·       Yâ ma´şerel cinni vel insi inisteta´tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuz(fenfuzû), lâ tenfuzûne illâ bi sultân

·       Fe yevme îzin lâ yus’elu an zenbihî insun ve lâ cânn

·       Yu’reful mucrımûne bi sîmâhum fe yu’hazu bin nevâsî vel akdâm

·       Hâzihî cehennemulletî yukezzibu bi hel mucrimûn

·       Yetûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân

Rahman suresindeki konumuzla alakalı yukarıdaki ayetleri ele alalım;

RA Human.( Aşağıda tafsilatına gireceğiz) AL / LA 1 / 0 An bilgisiyle kurdu ve öğretti ( AN Sümerde geçen baş Tengri, Kadir-i mutlak, başka bir yazı konusu, burada girmeyeceğiz ) Bu bilgiyle İnsanı halk etti. AL / LA 1 / 0 programıyla programı işlemeye başladı ve sonuçlar çıkarmasını öğretti. Bu programın güneş ve ay takvimine nazire ederek süreli bir program olduğunu ( Mühlet ) gösterdi. Var’a çıkan herşey daha Necm / Yıldız tozuyken ( Hidrojen atomu " proton ) bile ve şecereleri, soylarını da koyduğu programa secde edecek / uygun çalışacak şekilde programlanmışlardır. Tüm bunları kaplayan semanın dilenen ölçüsü bir kıstastır bu kıstası görün, ölçünüzün, haddinizin sınırı budur, bu sınıra saygı gösterin. Ayağınızla basabileceğiniz yerlere tüm  e nam / nom / nomos / name / ad alanları koymuştur. İnsan türünü toprağı oluşturan karbon , silis, demir, bakır vs gibi elementlerden don giydirerek var’a çıkarmış; Cin diye anılanları da madde alemine çıkamayan enerji formunda tutmuştur ( atabeyimin sohbetinde programına uygun işlemeyenlerin eritilip, ilk ham madde hallerine döndürüldükleri form ) Bu iki türün ilk başlangıç ve sonraki hallerinde de terbiye eden, öğreten yaradanlarıdır. İnsan ve cin halinde bunların programları işler, salıverilmişlerdir. Aralarında dilenen fizik kurallarından dolayı bir ara yasa alemi vardır, görürler ama karışamazlar birbirlerine. Bu iki formdakilerden program / fıtratlarına uygun işleyenler (inci ,mercan ) çıkacaklardır. Bahr / bol miktardaki su yani hayat sahibi olanların zürriyetlerini taşıyan gemilerde onundur. Bunlar bir mühlete göre fanidir. Sadece rablerinin bunlara bakan yüzü, tarafı, vechi bakidir. Bu faniler nerede olurlarsa olsunlar O’ndan isterler çünkü O her anda yaratmada, şanda olandır. Bu programla işletim sistemi işleyen ve bu programla yüklü olan insan ve cinler, programınıza uygun işleyip işlemediğinizin belirleneceği bir boş, aynı bilgisayarın sleep " uyku modunda olacağı bir zaman gelecektir. İnsanlar ve cinler, programınızla işleyeceğiniz alan sınırlıdır, bu sınırı ancak sultan anahtar koduyla aşabilirsiniz. İzin günü yani programlarınızın feedback lerine ( Geri bildirim ) bakılacağı gün size program errorlarınız,hatalarınız sorulmayacaktır. Programlarınızın işletim sonuç raporları programınıza gömülü başarı grafiklerinizden ( Simalarınızdan ) anlaşılacaktır. Perçem yani programınızı kapatacak anahtar aktif edilecektir. İşte bu ilk enerji, ham madde olduğunuz yerdir( Cehennem ) programlarına uygun işlemeyenler eriyik, plazma halinde enerji formunda orada devinip duracaklardır. Bu çağın bilgi paketlerine göre yorumlamaya çalıştım en doğrusunu O ve bildirdikleri müstesna canlar bilir.

Şimdi RA Human konusuna bakalım;

Atabeyimin dersinden sonra yapmış olduğum çalışmada yukarıdan da anlaşılacağı üzere RAHMAN suresi dikkatimi çekti ve surenin başlangıç ayeti; Er RAHMAN. Kim di bu Rahman ? Kurandaki ayetlerde geçen ‘’ Rahmanın kulları, Rahmanın melekleri / malikleri ‘’ ve ayrıca ‘’ Rabbüş Şi’Ra ‘’... Tefekkürüm olarak RA bu biz denilen maliklerden biridir ve İnsan türünü tasarlayıp programlayan malikler zümresinin başıdır. Bu günkü literatür bilgilerde geçen antik Mısır uygarlığıyla tanımlanan baş tanrı RA. İblisin bu bilgiyi de örtmeyeceği düşünülemez haliyle ki yapmıştırda. Antik metinlerde geçen Siriüsyen kültür ve buradan gelip kendilerini Tanrılar olarak gösterip Firavun hanedanlarını oluşturan şerli zümre. Kuranımızda Şi’ranın Rabbide odur denilerek bu örtme gösterilmiştir aslında. Ra konusuna literatür bilgi olarak açık kaynaklardan bakabilirsiniz burada ben değinmeyeceğim.

RA HUMAN : Human insan... Tasarımı yapan RA.

RA HU MAN : Hu’nun var ettiğinden ( Var etme ayrıdır, yaratma ayrı, O yoktan var edendir) MAN / MEN / MANNA... Tüm kodu içeren,bozulanı da düzeltebilecek ilahi bir şey.( Baran AYDIN kardeşim bu konuya girmişti oradan bakılabilir) Bu şeyle kod yazabilme...Kudret Helvası diye çevrilen kavram... RA Manna’yı kullanarak İnsanı mı tasarladı ? Tezimi kuvvetlendiren bir Mevlevi duasını paylaşarak Kod / Kut konusuyla yazımı bitireceğim.

 

Mısra sonlarındaki RA vurgusu... KOD / KUT kavramlarına bakıp bitirelim.

KOD : Codex, Yasa, Kurallar ve ağaç kütüğü ( Şecere ? ) demek.

KUT : Kutsal enerji, Yaşam gücü ( Manna ? ) anlamına gelmekte.

KOD konusuna Kuran da işaret eden ayetlere bakalım.

Bakara-117 : Bedîus semâvâti vel ard, ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn./ Göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir işin olmasını istese ona yalnız; “ol” der, o da oluverir.

Enam-2 : Huvellezî halakakum min tînin summe kadâ ecelâ, ve ecelun musemmen ındehu summe entum temterûn / O´dur; sizi, bir çamurdan yaratan. Sonra da size bir ecel tayin eden. Bir de O´nun katında belli bir ecel vardır. Siz hala şüphe edip durursunuz.

İsra -23 : Ve kadâ rabbuke ellâ ta’budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ, immâ yebluganne indekel kibere ehaduhumâ ev kilâ humâ fe lâ tekul lehumâ uffin ve lâ tenher humâ ve kul lehumâ kavlen kerîmâ / Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.

Ayet çevirilerinden de görüleceği üzere ‘’ Kada’’ kelimesini hükmetti, yarattı, emretti diye çevirmişler. Hangisi ? Tefekkürüme göre ele alırsak, Kodladı, programladı olarak düşünürsek daha isabetli olmuş gibi duruyor. KAD / KOD benzerliği. Siz okuyucularımızın tefekkür ve düşüncelerine havale ediyorum. Türklerdeki Kut kavramına bu çevreden baktığımızda ise Kut’un Kodlara erişim yetkisi olduğunu, katından verilecek bir ilim olduğunu düşünebiliriz. Kam babamız, Kutlu atabeyimden öğrendiklerimden yapmaya çalıştığım bir çalışmanın sonunda huzurlarınızda zat-ı alilerine şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. TENGRİ YÜZÜMÜZE BOLSUN, KUT VERSİN TÜRK BUDUNUNA....

 

                                                                                                          Orkun AKAR

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,8743/cati-kavram-olarak-insan-bir-tasarim-mi--var-mi-edildi--yaratildi-mi--kod-ve-kut-bagintisi


Bu yazı 1,486 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 22 Ocak 2022 Kendine Gel! İlla Din Mi Diyorsun? Ken Dine Gel...
  • 19 Aralık 2021 Babil İfsadı
  • 18 Kasım 2021 Dünya Değişiyor... Bunu Suda Hissediyorum... Bunu karada Hissediyorum... Havada Koklayabiliyorum
  • 31 Ekim 2021 Çatı Kavram Olarak İnsan;
  • 1 Temmuz 2021 Hız Körlüğü
  • 22 Mayıs 2021 Evren Hapishanesinin Kodu: Kuantum Dolanıklığı mı?
  • 3 Mayıs 2021 Evren Hapishanesi ve Zaman
  • 28 Ekim 2020 KÜN EMRİ İLE VARA ÇIKANA ZAN PERDESİYLE DOKUNMA ÇABASI
  • 15 Ekim 2020 Artemis Antlaşması
  • 16 Eylül 2020 TİNİN SANA NE DER? KODU ÇÖZ! GİYSİNİ GİY GEL!
  • 5 Eylül 2020 KUYUDAN SU / SIR ÇEKENLER
  • 1 Temmuz 2020 Dabbet Ül Arzdan Dabbetül Arşa
  • 18 Haziran 2020 Bekke Protokolüne Karşı Protokol mü? Cekke Steli Ne İçin Dikilmiş?
  • 29 Mayıs 2020 Öyle Bir Ok At Ki!
  • 14 Mayıs 2020 Mu Han Met : Yüksel Ey Türk! Senin İçin Yükselmenin Hududu Yoktur!
  • 5 Mayıs 2020 Tetragrammaton: Ben Benim!
  • 15 Nisan 2020 New York: Ben Bununla Yepyeni Bir Başlangıç Yapacağım Eski New Yorkta Eğer Orda Yapabilirsem, Her Yerde De Yapac
  • 11 Mart 2020 Şeytan Sizi Fakirlikle Korkutur
  • 31 Mayıs 2019 Da Vinci Ve Vitrivius Adamı Üzerine Analizler
  • 29 Mayıs 2019 Kabeyi Yıkacağı Hadisle Zikredilen Habeşli Köle Vurgusuna Dair Kısa Analiz

  ON ALTI YILDIZ'da Ara Internet'te Ara  

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,567 µs